Tiviteni $1miliona ‘a e Poate Ma‘u Mafai ki he Ngaahi Taulanga

E-mail Print PDF
27 Tisema, 2012. Na'e lava lelei ‘a e Fakataha Fakata'u ‘a e Ma'u Mafai Ki He Ngaahi Taulanga ‘ i he ‘aho Pulelulu, 19 'o Tisema 2012, pea na'e me'a ai ‘a e 'Eiki Minisitā ‘o e Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule'anga mo e Laó, William Clive Edwards, fakataha mo e Kau Talēkita mo e Kau Pule Ngāue ‘a e Ma'u Mafai.

Na'e Fakahoko ‘e he Sea ‘o e KauTalēkita, Stephen Edwards ‘a e Lipooti Fakata'u fakataha mo e Fakamatala Pa'anga Fakata'u ki he ‘aho 30 Sune 2012 ‘osi ‘Aotita'i. Ko e ola ‘o e tu'unga fakapa'anga ‘a e Ma'u Mafai ki he Ngaahi Taulanga na'e fe'unga mo e Tupu $1.2miliona hili ia hono to'o ‘a e Tukuhau. Ko e ola koeni ko e ma'olungataha ia kuo ‘ausia ‘e he Ma'u Mafai ‘i he ta'u koia ‘e hongofulu-ma-tolu ‘o ‘ene fakahoko fatongia talu mei Fepueli 1999.

Na'e foaki ai foki ‘a e sieke $414,978ki he 'Eiki Minisitā ko e Tiviteni ia ‘o e Ta'u Fakapa'anga 2011 pea ne Fakahaa'i (Declared) mo e Tiviteni $620,203 ki he Ta'u Fakapa'anga 2012.

Na'e fakamalo'ia'i ‘e he ‘Eiki Minisitā ‘a e ngaue lahi mo e ola fakapa'anga lelei ‘a e Ma'u Mafai ki he Ngaahi Taulanga kae'umaa ‘a hono fakahoko lelei ‘o e katoanga Huufi ‘o e Uafu ko Vuna mo e no'o ‘a e vakameili 'Ocean Princess' ‘i he ‘aho 11 Tisema, 2012. ‘Oku hanga atu ‘a e Ma'u Mafai ki he Ngaahi Taulanga ki hono faka'osi ‘o e Tau'anga ‘Ioate ‘i he Uafu ko Vuna kae'uma'aa ‘a e ngaahi ngāue fakalakalaka ki he Uafu Kuini Salote.

Ko e Poate ‘o e KauTalēkita ‘oku Sea ai ‘a Stephen Edwards pea kau kiai ‘a Richard Prema, Carl Sanft mo Busby Kautoke. Na'e ‘i he fakataha foki mo e Timi Pule Ngāue ‘o kau ai ‘a Mosese Lavemai, Alo Maileseni, MeleHavea Lavemaau pea mo Iketau Kaufusi.

Issued Ministry of Information and Communications 2012. Source:  Ports Authority Tonga, visit us on www.portsautoritytonga.com

Last Updated ( Friday, 15 March 2013 22:44 )  

Who's Online

We have 117 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES