Home / SPEECHES / Speeches by Royal Family

Speeches by Royal Family

Hon. Frederica Tuita:Huufi Expo MDGs 2011

E-mail Print PDF
Tusite 20 Sepitema, 2011. Loto'ata'ataa ‘Ofisi Kōvana/ Fale pa'anga - Neiafu. Me'a ‘a ‘Eiki Frederica Fatafehi-‘o-Lapaha Tuita 'i hono fakaava ‘a e kātoanga mahu'inga ‘o e MDGS and NCDS Expo 2011 ‘a Vava'u Lahi. MDG/NCD Expo: "Ta pe ‘Au kae fai e Kakau"

Tapu mo e ‘Afio ‘a e ‘Otua ‘i hotau lotolotongá,
Tapu mo e kelekele ‘eiki ni,
Tapu atu ki he ‘Eiki Kōvana, Lord Fulivai,
Tapu atu kia Fotu mo Ha'a Tauhifonua,
Tapu atu ki he Faifekau; Faletau mo Ha'a Lotu,
Tapu atu ki he kau Pule Fakavahé mo e Kau ‘Ofisa koló,
Ngaahi ‘ulu'i Potungāue ‘a e Pule'anga, ngaahi Kautaha Pisinisi Taautaha,
Pea pehē ki he kakai kotoa ‘o e Vahe fonua Lolo ‘a Halaevalu mo Vava'u Lahi.

‘Oku tau fakafeta'i mo fakamālō ki he Tu'i ‘o e Langi, he'ene fakahoko lelei ‘a e ‘aho ni pea pehē ki he pōlotu mo e pōhiva fakafeta'i ne tau a'usia he efiafi Sāpate.
Kuo u tui ko e tonu pe ‘a e kamata ko e tonu ia ‘a e toenga ‘o e polokalama. Na'e fatu ‘a e polokalama ni mo fokotu'utu'u ‘ehe komiti MDGS, Potungaue Pa'anga mo e Palani Fakafonua, pea tali ‘ehe Kapineti ‘a ‘ene ‘Afio, ke fakahoko fakafonua ‘a hono fakamamafa'i e mahu'inga ‘o e ngaahi taumu'a Langa Fakalakalaka ‘e 8 ‘o e Mileniume pe ko e MDGS. Pea mo hono tokangaekina mavahe ‘o e fiema'u ketau kau fakataha ‘i hono fakafepaki'i ‘a e tu'unga ma'olunga ‘oku ‘iai ‘a Tonga ni ‘i he ngaahi mahaki ‘ikai ke pipihi, ‘aia ‘oku fakamamafa'i fakamāmani lahi pea pehē ki he toenga ‘o e ‘Otu Tongá ni, ‘a e kaveinga mahu'inga ni he ‘ahó ni.

‘Oku fakatokanga'i fakamāmani lahi foki ‘a e fakautuutu ‘a e lahi ‘a e pekia he mahaki ‘ikai pipihi ‘o kau ai ‘a Tongá ni, pea ‘oku me'a atu ‘a e ‘Eiki Palemia mo e ‘Eiki Minisita Mo'ui ki he fakataha ‘a e kau taki ‘o e Pule'anga Fakatahataha (United Nations) ‘i he ‘aho 19-20 ‘o Sepitema ke talanga'i ha founga ‘e malava ‘o fakafepaki'i ai ‘a e uesia ‘a e mahaki ‘ikai pipihi ‘a e kakai ‘o e fonua. ‘Oku fakahisitolia ‘a e kātoanga ni he ‘oku fakahoko taimi taha pe mo e fakataha ‘i he United Nations, fakahoko fakataha pe ‘i Tongatapu, ‘Eua, Ha'apai, Niuatoputapu mo Niuafo'ou he taimi tatau, pea toe faka'ilonga'i ‘e Tonga ni koia pe he Pasifiki ‘oku ne fakatokanga'i makehe ‘a e kaveinga mahu'inga ni.
Ko e mo'oni ‘e ‘ikai malava tokotaha pe ‘e he Potungaue Mo'ui, pe Potungaue Pa'anga mo Palani Fakafonua pe ‘ofisi pe ‘o e Kovana kae ‘oua ke takanga ‘etau fohe, ke ‘alofi hotau vaka, ‘isa ‘a tonga ni pea mo e Lolo-‘a-Halaevalu, na'a tau ‘auhia he ta‘au ‘o taimi.

‘Oku ou fiefia ke kaunga kau fakataha mo Lord Fulivai, Komiti fokotu'utu'u ‘a e polokalama ni ma'ae vahe fonua Vava'u, Potungaue Pa'anga mo Palani Fakafonua pea pehē ki he Potungāue Mo'ui, ‘i he feinga ke toe tokangaekina ange ‘a e tu'unga mo'ui lelei ‘a e Vahe Fonua Lolo-‘a-Halaevalu. Ke toe vakai'i ke tuku ‘etau ifi tapaka, fakasi'isi'i hono ma'u ‘o e kava malohi, fa'a ngāue mo fa'a fakamalohi sino pea mo ma'u ‘a e me'a tokoni totonu, lelei mo taau pea mo fakatupu mo'ui lelei koe'uhi pe, ketau toe mo'ui lelei ange pea mo mo'ui fiefia ange ‘i he ‘eiki.

Kainga Lolo ‘a Halaevalu, ko e kaveinga ‘o e polokalama mahu'inga ni ko e "ta pe ‘au kae fai e kakau" pe "fight the waves swim on". ‘Oku lea ‘aki ‘a e taimi ‘oku tau vela māfana mo lototaha ai, ‘oku totonu ke pehē ‘etau tokanga mo mahu'inga'ia ‘i he mo'uilelei hotau ngaahi fāmili he 'oku 'iai ‘a e falala mo e faka'amu oku fiema'u ketau ngāue'i ki he lelei fakalukufua hotau fonuá ni. ‘I he'ene pehē ‘oku taau pe ketau taha ‘i he kitaki atu mo faka'utumauku ke mo'ui lelei hotau ngaahi fāmili, ko ha langafonau malohi ke tu'uloa hotau fonua, pea te tau a'usia ha kaha'u mo'ui lelei ma'a Tonga.

‘Oku ou fakamālō atu, ki he ‘Eiki Kōvana, Fotu mo Ha'a Tauhi Fonua, Ha'a Matāpule mo e Hou'eiki Takilotu mo e ngaahi Siasi, kau taki ngaahi Potungāue ‘a e Pule'anga, ngaahi kautaha Pisinisi taautaha pea mo e kakai ‘o e Fonua, he pikipiki hama kae vaevae manava kae malava ke tau kaufakataha ‘i he "ta pe ‘au ‘o taimi kae fai e kakau" ki ha tu'unga ‘oku toe lelei mo fakalakalaka ange. Ke ‘oua na'a ngata he, kae takanga pe mu'a ‘etau fohe, koe'uhi ke tau ma'u ha sino mo'ui lelei ke fakahoko ‘aki hono finangalo ‘i mamani.

‘Oku ou fakamālō foki heni ki he ngaahi hoa ngāue mei muli ‘i he tokoni mo e poupou kuo mou fakahoko mai ki he Pule'anga ki he ‘aho mahu'inga ni; UNDP, WHO, AUSAID, UNFPA, Tonga Health Promotion. Talamonū atu ki he kātoanga ‘o e ‘ahó ni ketau ma'u ha ‘aho fiefia mo melino.

‘Oku ou fiefia ke u fakahā heni ‘oku ou fakaava ‘a e kātoanga mahu'inga ‘o e MDGS and NCDS Expo 2011 ‘a Vava'u Lahi.

Leveleva e malanga kae tau.


 
Page 14 of 17

Who's Online

We have 175 guests online

PUBLIC ENTERPRISES