Fakatokanga malava ke uesia ‘e he “Phishing Email” ha ngaahi palopalema ‘i hono ngaue’aki ‘o e ‘Initaneti

E-mail Print PDF

07 ‘o Sune, 2017, English l Tongan ‘Oku ‘oatu ‘a e fakatokanga mei he Timi ngāue ki he ngaahi fakatamaki fakakomipiuta fekau’aki mo e fa’ahinga kaakaa pe ko e ngaue hala ‘o fakamafola atu ‘i hono ngāue’aki ‘o e ‘imeili ‘i he ‘initanetí pe ‘oku ‘iloa koe “Phishing”.

Ko e “Phishing” ko e to’onga kaakaa ia ‘i he fetu’utaki ‘initaneti ‘aki pe ha ngaahi founga fakapulipuli té ne ala ma’u ai ha ngaahi fakamatala fekau’aki mo ho’o hingoa ‘oku ke ngāue‘akí, ngaahi fika fakapulipulí mo e ngaahi fakamatala felave’i mo ho’o kaati toho pa’anga.

Ko e ngaahi fakamatala ko iá ‘e malava pe ke hu ai ‘a e kau faihia  ‘o ngāue’aki e ‘akauni pangike pe ko e ‘akauni email pea ‘e hoko ia ko e mole lahi kiate koe pea mo ho’o pisinisi.

Ko ia ai, ‘oku ‘oatu ‘a e fakatokanga mei he Timi ngāue ki he ngaahi fakatamaki fakakomipuita ki he kau ngāue’aki ‘initaneti kotoa pē kemou to e tokangaange mo fakakaukau kimu’a pea toki lomí, ‘ilo’i fakapapau e tokotaha/feitu’u ne hū mai mei ai e ‘imeilí, ‘ikai ngata ai pea fakapapau’i ange mo e tu’asila initaneti ‘oku ke ‘alu ki ai ko e tu’asila totonu pe ia ‘o e kautaha ko ia.

Kapau leva kuo hoko atu ‘a e me’a ni kiate koe, kataki ‘o fetu’utaki ki he kautaha ko ia pe ko ho’o fetu’utaki hangatonu mai pē ki he fika telefoni ‘a e Timi ngāue ki he ngaahi fakatamaki fakakomipiuta ki he – 2378.

NGATA’ANGA

Ki ha toe fiema’u fakaikiiki kataki fetu’utaki mai ki he Timi ngāue ki he ngaahi fakatamaki fakakomipiuta; Fika Telefoni: 2378; ‘Imeili: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Friday, 07 July 2017 17:53 )  

Who's Online

We have 189 guests online

PUBLIC ENTERPRISES