Fakamo’oni Pule’anga Tongá mo e Pule’anga Siainá aleapau ki hono langa ‘o e mala’e sipoti Ako Ma’olunga ‘o Tonga

E-mail Print PDF

13th 'o 'Epeleli, 2017 English l Tongan Na’e fakamo’oni ‘a e Pule’anga Tongá mo e Pule’anga Siainá ha aleapau ki hono langa ‘o e mala’e sipoti ‘i he Ako Ma’olunga ‘o Tongá ki he Sipoti ‘o e Pasifikí 2019, ‘a ia ‘oku fe’unga  hono mahu’ingá mo e $55 miliona Tonga ‘i he pongipongi ‘o e ‘ahó ní ‘i he ‘Ofisi ‘o e Potungāue MEIDECC.

Na’e fakahā ai ‘e he Tokoni Palēmiá ka ko e Minisitā ki he MEIDECC mo e Potungāue ki Mulí Hon. Siaosi Sovaleni ki he ‘Amipasitoa Siaina ki Tongá ‘a ‘ene hounga’ia ‘i he tokoni kuo fakahoko ‘e he Pule’anga Siainá ‘i hono fakapa’anga ‘o e polokalama fakalakalaka ni.

“’Oku kau ‘eni ‘i ha polōseki mahu’inga ‘i he’etau teuteu atu  ki he fe’auhi Sipoti ‘a e Pasifikí ‘i he 2019, ‘oku mau fakahā ‘a ‘emau hounga’ia mo e fakamālō ‘i he ngāue lahi kuo fakahoko ‘e ho’o kau ‘ōfisá ka e pehē ki he kau ‘ōfisa ma’olunga mei he Pule’anga Tongá ‘i hono fataki mai e ngaué ni mei he ngaahi māhina kuo ‘osí ‘o a’u mai ki he ‘ahó ni.”

Ko e mala’e va’inga ‘oku ‘amanaki ke langá, ‘oku kau ki ai ‘a e fale mamata’anga sipoti ‘e taha, mala’e ‘akapulu ‘e taha, mala’e netipolo ‘e fā, senitā ki he fe’auhi kakaú mo e ngaahi naunau sipoti. ‘Oku fe’unga ‘a e ‘ēlia ko ‘eni mo e sikuea mita ‘e 9,180.

Taimi tatau na’e fakahā ‘e he ‘Amipasitoa ‘a Siaina ki Tongá H.E Huang Huaguang ko e polokalama fakalakalaka lahi taha eni kuo fakapa’anga ‘e he Pule’anga Siainá ‘i Tonga ni.

‘Oku lolotonga ‘i Nuku’alofá ni foki ha kulupu mei Siaina fe’unga mo e toko 15 ke siofi mo sivi’i ‘a e feitu’u ‘oku ‘amanaki ke fakahoko ai ‘a e ngāué.

‘Oku ‘amanaki ke kamata ‘a e ngāué ni ‘i ‘Okatopa ‘o e ta’ú ni, pea ‘oku fakafuofua ke kakato ia ki Mē ‘o e 2019.

NGATA'ANGA

Tuku atu mei he: Potungāue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki.

 

Who's Online

We have 231 guests online

PUBLIC ENTERPRISES