Fanongonongo pea mei he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga

Tuesday, 04 April 2017 16:35
Print

TOKONI KI HONO TUKUHIFO E HIKI E TOTONGI ‘UHILA KAMATA MEI HE ‘AHO 1 ‘EPELELI 2017

  1. Hili ‘a hono vakai’i fakamuimui ‘o e totongi ‘uhila ‘i he ‘aho 2 Fepueli 2017 na’e toe hiki hake ai e totongi ‘o e lolo hu mai he ngaahi mahina kuo tau situ‘a mei ai ‘a ia ‘oku ngaue’aki ‘e he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki hono ngaohi ‘o e ‘uhila ‘aki ‘a e seniti ‘e 8.17 ki he lita (6.16%) mei he seniti ‘e 132.64 ki he seniti ‘e 140.81 ki he lita.
  2. Makatu’unga ‘i he hikihiki ko eni ‘a e totongi ‘o e lolo mo e ‘ikai fe’unga ‘a e pa’anga hu mai ki hono totongi ‘o e lolo ‘oku fiema’u ki hono ngaohi ‘o e ‘uhila ‘a ia ‘oku fe’unga mo e pa’anga ‘e 2.92 miliona ‘i he lolotonga ni, kuo hiki ai e totongi kuo vahe’i ‘e he Kautaha ki hono fakatau mai ‘o e lolo mei he seniti ‘e 38.67 ki he ‘iuniti (kWh) ki he seniti ‘e 41.51 ki he ‘iuniti (kWh). Ko e hiki ‘aki ‘eni ‘a e seniti ‘e 2.84 ki he ‘iuniti (kWh).
  3. Makatu’unga ‘i he ma’olunga ‘a e totongi ‘uhila ‘i he seniti ‘e 85.86 ki he ‘iuniti (kWh) tupu mei he feliuliuaki e totongi ‘o e lolo tisolo, kuo tali ‘e he Pule’anga ‘o Tonga ‘o fakafou mai ‘i he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga, ‘i ha founga ngaue ke tokoni ki hono holoki e totongi ‘o e ‘uhila ki he kakai ‘o e fonua, ‘a ia ‘oku kau ki ai ‘a e ngaahi ‘api nofo’anga ‘oku si’isi’i e ‘uhila ‘oku nau ngaue’aki ‘i he ‘iuniti ‘e 100 (kWh) he mahina. ‘A ia ‘oku ‘i ai leva ‘enau ngofua ke holoki (tisikauni) ‘enau totongi ‘uhila ‘aki ha seniti ‘e 15.86 ‘a ia ‘oku tatau moe holo peseti ‘e 18.47 ‘o kamata mei he ‘aho 1 ‘Epeleli 2017. Ko e tokoni ko eni ko e taha ia ‘a e ngaahi fokotu’utu’u ngaue ‘a e Pule’anga ko eni ke faitokonia ‘a e kakai ‘o e fonua. Kuo tali lelei ai ‘e he Pule’anga ‘o Tonga ke fakafoki ha konga ‘ene tiviteni ne totongi mai mei he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki he ta’u fakapa’anga 2015/16, ke fakapa’anga’aki ‘a hono holoki hifo ‘a e totongi totonu ‘o e ‘uhila mei he totongi lolotonga, seniti 85.86 ki he KWH, ki he seniti 70 ki he KWH.
  4. Ko e totongi fo’ou ‘eni ki he ‘uhila ‘a ia kuo tali ‘e he Ma’u Mafai ke kamata ngaue’aki ki he ‘uhila kotoape ‘oku tufaki atu ‘e he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki he kau ma’u ‘uhila mei he ‘aho 1 ‘o ‘Epeleli 2017:
RESIDENTIAL CONSUMERS – FIRST 100 KWH
Per KWH Current

Tariff

Adjustment Lifeline Discount New Tariff
Non Fuel Component  Fuel Component 44.35

38.67

0 +2.84 0

-15.86

44.35

25.65

TOTAL 83.02 +2.84 -15.86 70.00
-18.47%

RESIDENTIAL CONSUMERS – IN EXCESS OF 100 KWH NON-RESIDENTIAL CONSUMERS – ALL KWH
Per KWH Current

Tariff

Adjustment Lifeline Discount New Tariff
Non Fuel Component  Fuel Component 44.35

38.67

0 +2.84 0

0

44.35

41.51

TOTAL 83.02 +2.84 0 85.86
+3.42 %

5. Ko e Totongi ‘Uhila ‘oku pule’i ia ‘e he Lao ki he ‘Uhila pea ‘oku tokanga’i ia ‘e he Komisoni ‘Uhila. Ko e ngaahi liliu ki he totongi ‘uhila ‘oku fakatatau ia ki he ngaahi tu’utu’uni ‘i he Aleapau Ngaue ‘a e Kautaha Uhila ‘a Tonga pea mo e Komisoni ‘Uhila. Ko e Pule Fe’unga ko e sino ngaue ia ‘ia e Pule’anga Tonga ‘oku ne pule’i ‘a e totongi tu’uta ‘a e lolo tisolo ‘a ia ‘oku ngaue’aki ‘e he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki hono ngaohi ‘o e ‘uhila.

Malo,

Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga.

31 Ma’asi 2017

Last Updated ( Tuesday, 04 April 2017 16:38 )