Fanongonongo ki ha Pāloti ke fakamāloloo’i ‘a e Palēmia

E-mail Print PDF

14 Fepueli 2017 Kuo tufa atu ki he Hou’eiki Mēmipa ‘o e Fale Alea ‘i he ‘aho ni ‘a e Fanongonongo ki ha Pāloti ke Fakamaloloo’i ‘a e Palēmia, Fokotu’u ki ha Paloti ke Fakamalolooi ‘a e Palēmia kae pehe ki he ngaahi tohi ngāue poupou. Ko e tufa eni ‘i hono fakangofua ’e he ‘Eiki Sea ‘o e Fale Alea, Lord Tu’ivakano, hili ‘a e kakato ‘a e ngāue ‘a e Komiti Tu’uma’u ki he ngaahi Totonu ‘a e Fale Alea ki hono vakai’i ‘o e fokotu’u ni ke fakapapau’i ‘oku faipau ki he Ngaahi Tu’utu’uni ‘o e Ngaahi Fakataha ‘a e Fale Alea ‘o Tonga.

Kuo tu’utu’uni ‘e he ‘Eiki Sea ‘o e Fale Alea ‘e tepile’i ‘a e fokotu’u ni ki he Fale Alea ‘i he ‘aho Mōnite 20 ‘o Fepueli 2017. Fakatatau ki he Ngaahi tu’utu’uni ‘o e Ngaahi Fakataha ‘a e Fale Alea ‘o Tonga, kuo pau ke fai hono paloti’i ‘o e fokotu’u ni ‘i loto ‘i he ‘aho ngāue ‘e 5 mei he ‘aho na’e ‘uluaki tēpile’i ai ‘i he Fale Alea. Ko ia ai, kuo pau ke fai ‘a e pāloti ‘o e fokotu’u ni kimu’a ‘i he faka’osinga ‘o e ‘aho Mōnite 27 ‘o Fepueli 2017.

‘E toki tuku atu pē ‘a e ngaahi fakaikiiki fekau’aki mo e Hou’eiki Memipa na’a nau fakahū mai ‘a e fokotu’u ni ‘i he taimi ‘e lau ai ‘a e fokotu’u ‘i Fale Alea.

 

Who's Online

We have 287 guests online

PUBLIC ENTERPRISES