Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Fakatokanga tokateu ki ha El Niño ma’a Tonga (13 ‘Aokosi 2018)

E-mail Print PDF

15 ‘o ‘Akosi, 2018 ENGLISH


To’o konga lalahi

Fakatatau ki he ngaahi me’afua fakamamani lahi ‘oku ‘iai e fakafuofua ke maliu e faha’ita’u ki he El Niño ‘i he tahi Pasifiki ‘ihe mahina ‘e tolu koeni ka hoko. ‘Oku 55% ‘ae faingamalie ke hoko eni ‘i ‘Aokosi ki ‘Okatopa 2018 pea toe lahi ange ‘ae faingamalie ke  a’u ‘ae El Niño kihe 2019, ‘oku 78% ‘ae faingamalie ke hoko ‘i he vaha’a taimi Fepueli ki ‘Epeleli 2019. ‘Oku ‘ikai ke mahino ‘ae malohi ‘oe faha’ita’u koeni kapau ‘e hoko ka koe ngaahi faka’ilonga kuo ha mai ‘I he taimi ni ‘e ‘ikai koha faha’i ta’u malohi kapau ‘e hoko. Ko e ngaahi uesia ‘a e El Niño ki Tonga ‘oku kau kiai ‘a e lahi ke momoko e ‘ea he taimi po’uli, si’isi’i ange ‘a e ‘uha ‘i he fa’ahi ta’u ‘uha (Novema- ‘Epeleli) pea lahi ange faingmalie ke hoko ha saikolone fakatalopiki.

Ko e ha ‘a e El Nino?

Ko e El Nino ko e fa’ahi ta’u ‘oku nga’unu ai ‘a e konga tahi mafana ‘oku anga maheni ke toka ma’u pe ki he tokelau ‘o Aositelelia ‘o kolosi he Pasifiki ‘o a’u ki ‘Amelika Tonga. Ko e nga’unu ‘a e konga tahi ‘oku ne hiki’i hake ai e mafana e tahi i he Pasiki ‘o lahi hake ‘i he mafana angamahe ni pea hoko ai e ngaahi liliu kihe natula angamaheni e ‘ea ‘i he ngaahi feitu’u lahi kau ai ‘a Tonga ni. Ko e El Niño ‘oku hoko fakanatula pe pea meimei ke hoko ‘i he ta’u 3 ki he 7 kotoa pe.

Ko e tu’unga lolotonga

Ko e tu’unga lolotonga e mafana e fukahi tahi ‘oku ha mai ha fekau’aki mo ha El Niño vaivai. Neongo ‘oku kei ‘ihe ‘avalisi angamaheni pe ‘ae potutahi Pasifiki lolotonga koeni ‘oe 2018 ka ‘oku ‘iai e ngaahi liliu ‘ihe ‘atimosifia ‘o hange mafana ‘ae tahi moe vaivai ange ‘ae toka’anga e matangi.  ‘Oku ‘iai foki moe ‘asi ‘ae si’iange ‘ae ‘uha ‘I he ngaahi feitu’u lahi ‘oe fonua, koe ngaahi faka’ilonga eni ‘oku nga’unu mai ‘ae fahai ta’u El Niño. Koe ngaahi faka’ilonga foki koeni ‘oku fiema’u ia ke hokohoko ‘iha ngaahi uike pea ‘e fakapapau’I mo fakamo’oni’i ‘oku hoko ha El Niño.

Ko e uesia ‘e he El Niño e ‘ea ‘o Tonga ni

Ko e fa’ahi ta’u El Niño ‘oku fa’a a’u pe hono loloa ia ki he ta’u ‘e taha neongo ‘oku lava pe ke nounou ange ai pe toe loloa ange ai. Ko e ngaahi uesia ki Tonga ‘oku kau ai e mokomoko ange ‘a e taimi po’uli, si’isi’i ange ‘a e ‘uha ‘i he fa’ahi ta’u ‘uha pea lahi ange mo e faingmalie ke uesia ‘a Tonga ha saikolone fakatalopiki ‘i he fa’ahi ta’u Afaa. ‘Oku ‘avalisi ki he saikolone ‘e 1 te ne uesia ‘a Tonga ‘i he ta’u ka ‘oku ‘unu hange ‘a e fika ko’eni ‘o ofi ‘i he 2 ‘i he fa’ahi ta’u El Niño.

Ko e ngaahi El Niño he kuo hili

Koe la’ala’a malohi mo fakatupu honge vai taha kuo lekooti ‘i Tonga ni na’e hoko ia ‘ihe faha’i ta’u El Niño. ‘I he ongo El Niño ne tō ‘i he ta’u 1982/1983 mo e 1997/1998 ne ‘au ki ha tu’unga ne iku fetuku vai mei Tongatapu ki Ha’apai pea nounou foki mo e me’atokoni ko e lahi e la’ala’aa. Pea ko e Saikolone maumau lahi ko ia ko ‘Aisake (Kalasi 4) ‘i he 1982 pea mo Ron (Kalasi 5, ko e malohi taha ia ke kolosi hotau potu tahi) he 1997 ne na hoko loua ‘i he ta’u El Niño. Koe la’ala’a fakatupu honge vai na’e to ‘ihe 2015-2016 na’a ne uesia lahi ai ‘ae ngoue moe ngaahi sekitoa tu’ulavea ngofua ‘ihe fonua ni pea na’e fe’unga moe afaa e 5 na’a ne uesia mai ‘ae ‘out Tonga ni.

Ko e ngaahi me’a leva ke fakahoko he mahina ‘e 3 ka hoko mai

Ke kamata leva ke fai ha tokateu pea fakakau e El Niño ‘oku ‘amanaki hoko he mahina e 3 ka hoko mai he ngaahi palani ngaue kotoa pe tau tefito ki he ngaahi Sekitoa tu’u lavea ngofua ki he feliuliuaki ‘a e ‘uha mo e saikolone hange ko e Ngoue & Toutai (Malu ‘a e Me’atokoni), Mo’ui, Vai mo e Takimamata.

‘Oku ‘oatu foki mo e fale’i ki he kakai e Fonua kenau fengaue’aki vaofi mo e ngaahi fa’unga pule hange ko e Potungaue Ngoue kiha ngaahi fale’i fekau’aki mo e ngaahi ngaue ke fakahoko ke fakasi’isi’i ‘a e tu’u lavea ngofua ki ha uesia ‘e hoko ‘aia koe la’ala’a tupu meihe faha’I ta’u El Niño ‘e ala hoko mai.

Pea ke hokohoko atu pe e muimui’i he kakai e Fonua ‘a e ngaahi fakatokanga El Niño kotoa pe ‘oku tuku atu. Ko e fakamatala hoko ‘e tukuatu ia he konga kimu’a pe ‘o Sepitema 2018.

Ki ha to e fakaikiiki

Ki ha to e fakaikiiki, kataki fetu’utaki ki he Va’a Fakamatala’ea  ‘o e Vakai Matangi a Tonga, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Fakatamaki Fakanatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea, Ongoongo mo e Fetu’utaki, P.O. Box 1380, Level 2, O.G Sanft Building, Nuku’alofa, he Telefoni ko e 35 355 pe ‘imeili ki he  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pe vakai kihe uepisaiti www.met.gov.to

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: Potungaue Vakai Matangi a Tonga, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Fakatamaki Fakanatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea, Ongoongo mo e Fetu’utaki, P.O. Box 1380, Level 2, O.G Sanft Building, Nuku’alofa, Tonga. Tel: (676) 28170 Fax:  (676) 24861;Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Websites : www.tongaportal.gov.to

Last Updated ( Wednesday, 15 August 2018 15:53 )
 

Kau ‘a Tonga ki he Netiuoka ‘o e Ngaahi Fonau G7 ki he Kau ‘Ofisa Fengaue’aki 24/7 ki he Ngaahi Hia Felave’i pea mo e Komipiuta

E-mail Print PDF

14 ‘Aokosi, 2018 ‘Oku loto ‘a e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale ke fakaha kuo kau ‘a Tonga ki he Netiuoka 24/7 ‘o e Ngaahi Fonua G7 ki he Kau ‘Ofisa Fengaue’aki ki he Ngaahi Hia Felave’i pea mo e Komipiuta, pea ko e fonua memipa hono valu-ngofulu-ma-fa (84) ‘a Tonga ke kau ki he Netiuoka 24/7 ko’eni, ‘o kamata mei he ‘aho 3 ‘Akosi 2018.

Ko e Netiuoka 24/7 ko ‘eni ‘oku kau ki ai ‘a e kau ‘ofisa ngaue mei he ngaahi fonua memipa ‘e 84 kenau ngaue houa ‘e 24 ‘i he ‘aho, ‘aho ‘e 7 ‘i he uike, ke ngaue ki ha fiema’u fakavavevave ke tauhi mo fakatolonga ha ngaahi fakamatala ‘ilekutolonika ‘e fiema’u mei ha fonua memipa kehe, ke tokoni ki ha’anau fakatotolo’i ha hia felave’i pea mo e komipiuta pe me’a ngaue ‘ilekutolonika to’oto’o pe ngaue’aki ha komipiuta me’a ngaue ‘ilekutolonika to’oto’o.

Ko e kau ‘ofisa fengaue’aki mei Tonga ni ‘oku nau ‘i he ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale, hili ‘a e felotoi pea mo e Kau Polisi Tonga mo e Potungaue ki he Ngaahi Fakamatala mo e Fetu’utaki, koe’uhi ko e natula faka-lao ‘a e ngaue ni.

‘E malava ‘i he taimi ni ki he ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale ke ne fakahoko ‘a e fetu’utaki, ma’ae kau ma’u mafai ki hono fakatotolo’i ‘o e ngaahi hia ‘i Tonga ni, ki he kau ‘ofisa fengaue’aki ‘i he Netiuoka 24/7 ke nau tokoni mai ki ha fakatotolo’i ‘o ha hia ‘i Tonga ni ‘oku felave’i pe na’e ngaue’aki ha komipiuta pe ko ha me’a ngaue faka-‘ilekutulonika to’oto’o.

Ko e kau ‘ofisa fengaue’aki ki he Netiuoka 24/7 ‘oku fiema’u ke nau lava’i lelei ‘a e fetu’utaki ‘i he lea mo e tohi faka-Pilitania, pea ke nau faingamalie ‘i he houa ‘e 24 ‘i he ‘aho, ‘aho ‘e 7 ‘i he uike, pea ke nau maheni mo taukei ‘i he ngaahi hia felave’i pea mo e komipiuta pea mo e ngaahi mafai faka-ngaue ‘oku fakangofua ‘e he lao.

Ko ha fetu’utaki mei Tonga ni ki he Netiuoka 24/7 ‘o e Ngaahi Fonua G7 ‘oku malava pe kapau ‘e fakafou ‘i he kau ‘ofisa fengaue’aki kuo ‘osi lesisita ‘i he ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale.

Na’e fakahu atu ‘a e tohi kole memipa ‘a Tonga ki he Sea ‘o e Netiuoka 24/7 ‘o e Ngaahi Fonua G7, ‘a ia ‘oku lolotonga ma’u ia ‘e he Potungaue Lao ‘o ‘Amelika (US Department of Justice), lolotonga ‘a e ako faka-feitu’u na’e fakahoko ‘e he Netiuoka 24/7 ma’ae ngaahi fonua ‘o ‘Esia. Na’e fakaafe’i ki he ako ni ‘a e kau fakafofonga mei he Pasifiki mei Tonga pea mo Fisi.

Ko Tonga pe mo Fisi ko e ongo memipa ‘i he Netiuoka 24/7 ni mei he Pasifiki, ka ‘oku ‘i ai ‘a e faka’amu ‘e to e kau atu ‘a e ngaahi fonua kehe mei he Pasifiki ‘i he kaha’u vave mai.

‘I he hoko ko’eni ‘a Tonga ko e memipa ‘o e Netiuoka 24/7 ni, ‘oku hanga ai ‘e Tonga ‘o to e fakalahi ‘a ‘ene malava ke kole tokoni ki tu’a-pule’anga pe fakahoko ha tali ki ha kole tokoni mei tu’apule’anga, hili ia ‘a e fakamo’oni ‘a Tonga ‘i Me 2017 ki he Konivesio ‘a e Kosilio ‘o ‘Iulope ki he Ngaahi Hia Felave’i pea mo e Komipiuta (Konivesio Putapesi), ‘a ia ‘oku ‘i ai ‘a e Netiuoka 24/7 tatau ki he ngaahi fonua ‘e 59 kuo nau fakamo’oni ‘i he Konivesio koia. ‘Oku to e memipa pe ‘a e ngaahi founa ‘e ni’ihi mei he ngaahi fonua ‘e 59 koia, ‘i he ngaahi fonua ‘e 84 ‘o e Netiuoka 24/7 ‘o e Ngaahi Fonua G7.

Ki he ngaahi fakaikiiki, kataki fetu’utaki kia:
Mr ‘Aminiasi Kefu,
Acting Attorney General and Director of Public Prosecutions,
Attorney General’s Office
Telephone Numbers: (676) 24055/24007 (Office), (676) 25347 (Direct), (676) 7815314 (Mobile)
Facsimile: (676) 24005
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Kau atu ‘a e ‘Eiki Palemia ki he Fakataha ‘a e kau Minisita ki Muli ‘a e Ngaahi Fonua Memipa he Kautaha Fakapule’anga ‘a e Ngaahi Fonua ‘o e Pasifiki

E-mail Print PDF

08 ‘Aokosi, 2018 ENGLISH ‘Oku kau atu ‘a e ‘Eiki Palēmia mo Minisitā ki Mulí, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva ki he fakataha ‘a e kau Minisita ki Muli ‘a e ngaahi fonua ‘o e Pasifikí ‘oku fakahoko ki he Taumeasina Island Resort ‘i ‘Apia, Ha’amoa, ‘i he ‘aho hongofulu ‘o ‘Aokosi 2018.

Ko e fakataha ‘a e kau Minisita ki Mulí ko e teuteu faka’osi ia kimu’a ki he Fakataha Fakata’u hono 49 ‘a e kau taki ‘o e ngaahi fonua memipa he Kautaha Fakapule’anga ‘a e Ngaahi Fonua ‘o e Pasifiki ‘oku teuteu ke fakahoko ki Nauru he ‘aho 3 – 5 ‘o Sepitema ‘o e ta’u ni. Ko e ‘asenita nmahu’inga ‘e alea’i ‘e he kau Minisita ki Muli ‘oku kau ki ai: ‘a e ‘Biketawa Plus Declaration’ ‘a ia ‘oku kau ai ‘a e malu fakafeitu’ú pea mo e fakaikiiiki ‘o ha fokotu’u fakataki fekau’aki mo e malu fakafeitu’u fengaue’aki; ‘Fakaivia ‘a e Vā Alea ‘a e Fakataha’anga Lahi ‘a e Ngaahi Fonua ‘o e Pasifiki pea mo Tu’apule’anga’, ‘a ia tene tohoaki’i ‘a e fokotu’u fakakaukau ‘o e komiti fili fo’ou ne fokotu’u ko e FOC Sub Committee ‘o e fakataha’anga lahi ‘a e Pasifiki; pea mo e ‘Ngaahi Kau’aafonua Fakakongatahi ‘o e Pasifiki, ‘a ia ‘e fai ai e vakai ki he tu’unga fakamalu’i.

Ko e kaveinga ‘o e Fakataha Fakata’u hono 49 ‘a e Kau Taki ‘o e Pasifikii ‘i Nauru ko e “Langa ha Pasifiki ‘oku Mālohí: Ko Hotau kakaí, Ko Hotau ‘Otumotú; Ko Hotau Mafai”, ‘e kau atu mo ia hono alea’i ‘i he fakataha ‘a e kau Minisita ki Muli. Te nau fakalaulauoto ki he tukunga ‘oku ‘i ai hotau ‘atakai ‘i he taimi ní pea mo e founga ‘o hono tauhí hange ko hono fakatokanga’i ‘o e tu’unga fakasiopolitikale, tokangaekina fakasiokalafi, faka ‘ekonomika; Tu’unga ‘o e Ngaahi Me’a Fakafonua mo e Me’amo’ui ‘oku tau vahevahe mo tokangaekina ‘i he ‘Oseni Pasifiki – ko e potu tahi konitineniti lahi taha ‘i he mamani…pea mo fakatokanga’i ‘a e ngaahi fakafe’atungia ‘oku kamata ke ‘asi mai.

‘E ‘uluaki fakahoko ha ngaahi fakataha iiki faka’ofisiale kimu’a pea kamata ‘a e fakataha lahi ‘a e kau Minisita ki Mulí ‘o kau ki ai ‘a e: Fakataha Faka’ofisiale ‘a e Ngaahi ‘Otu Motu Iiki ange (SIS), he ‘aho ono ‘o ‘Aokosí, Fakataha Faka’ofisiale ‘a e Ngaahi Fonua Pasifiki ‘oku memipa he kautaha fakapule’anga ko e ‘Afilika, Kalipiane, Pasifiki (PACP), he ‘aho ono ‘o ‘Aokosí, pea mo e fakataha lahi ‘a e Komiti Fakaofisiale (FOC) Pre-Forum Session, ‘a ia ‘e fakahoko ‘i he ‘aho fitu ki he valu ‘o ‘Aokosí.

‘Oku muimui folau ki he ‘Eiki Palēmia ki he fakataha ‘a e kau Minisita ki Mulí ‘a e Sekilitali Pule Le’ole’o mo Sekelitali ki he Kapineti, ‘Olita Tupou; Sekelitali ki Mulí, Mahe Tupouniua; Tokoni Sekelitali ki he Tafa’aki Fakalao ‘a e ‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palēmia, Dr. Sela Moa; Fale’i Fakapolitikale mo Faiongoongo, Lopeti Senituli pea mo e Ofisa Tokoni ki he ‘Eiki Palemia, Po’oi Pohiva.

‘E kau atu ‘a e ‘Eiki Palēmia ki ha ngaahi fakataha makehe pea mo hono ngaahi hoangāue mei he ngaahi Fonua ‘o e Pasifikí ‘i he ‘aho hiva ‘o ‘Aokosí pea ‘e kau atu ‘a e kau muimui folaú ki he ngaahi fakataha faka’ofisiale.

Ne folau atu ‘a e ‘Eiki Palemia ki ‘Apia mei Tonga ‘i he ‘aho ono ‘o ‘Aokosi pea tene tu’uta mai ‘i he ‘aho taha tolu ‘o ‘Aokosi 2018. Lolotonga ‘ene folau, ‘oku le’ole’o ‘a e Tokoni Palemia Hon. Semisi Sika ‘i hono lakanga ko e ‘Eiki Palemia.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga. Tu’asila: Taufa’ahau Road, P.O. Box 62. Tel: (676) 23 600 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Wednesday, 08 August 2018 16:20 )
 

Fakataha ‘a e ‘Eiki Palemia mo e ‘Eiki Tokoni Minisita ki Muli ‘a e Pule’anga Siapani, Hon. Mr. Iwao Horii

E-mail Print PDF

08 ‘Aokosi, 2018 ENGLISH Na’e fakataha ‘a e ‘Eiki Palemia Samuela ‘Akilisi Pohiva ‘i he ‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palemia pea mo e Tokoni Minisita ki Muli ‘a e Pule’anga Siapani, Hon. Mr. Iwao Horii, ‘i he ‘aho Tokonaki ko hono 4 ‘Aokosi 2018.

Ko e taumu’a tefito ‘o e fakataha ko hono fakaloloto ke toe vaofiange ‘a e vaa fengaue’aki ‘a Tonga mo Siapaní pea ko e ‘asenita ne kau atu ki ai ‘a hono muimui’i ‘a e fakataha ‘a e kau taki ‘o e Pasifiki (PALM 8) ‘a ia na’e fakahoko ‘i Me. Na’e kau atu foki ki he fakataha ni ‘a hono talanga’i ‘a e ngaahi polokalama langa fakalakalaka kuo ‘osi loto ‘a Siapani ke fakapa’anga ‘o kau ai e ma’u’anga ivi mei he havilí ‘oku fo’u ke tanaki atu ki he mekauati 1.3 ki he ma’u’anga ivi ‘a Tonga. Na’e toe kau ki heni e poloseki ki hono faka’ai’ai e mateuteu ke fehangahangai mo e ngaahi fakatamaki fakaenatula ‘oku ui ko e, “Fakatokanga Tokamu’a Fakalotofonua” (NEWS) ‘a ia ko hono fakamole ‘oku fe’unga mo e pa’anga Tonga ‘e $56 miliona ‘o kau atu ki ai ‘a hono langa fo’ou ‘o e ‘ulu’i ‘ofisi ‘a e Komisoni Fakamafolalea ‘a Tonga.

‘I he’ene me’á talitali na’e fakamālō’ia ai ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e Pule’anga Siapani ‘i he ngāue kuo lava ki hono langa ‘o e uafu fakalotofonuá ‘a ia ne toki ‘osi huufi. Na’a ne pehe, “’Oku monu’ia ‘a Tonga ‘i he kakato ‘a hono langa ‘o e Uafu Tauafa’ahau Tupou IV ‘a ia ‘oku tu’u fakaholomamata ‘i he ‘elia halatahi. ‘Oku mau polepole ai! Pea ‘oku ‘amanaki ke tokoni e uafu ki he fakafaingofua e fefolau’aki ‘a e kakai pea mo e fefakatau’aki fakalotofonua pea mo tu’apule’anga”.

Na’e fakamālō’ia ‘e he ‘Eiki Tokoni Minisita Mr. Iwao Horii ‘a e ‘Eiki Palemia ‘i he faingamalie kuo na fakataha ai ‘i he pongipongi Tokonaki koe’uhi ne ‘ikai ha taimi fe’unga te ne ma’u ‘i he fonua ni. Na’a ne toe fakahā ‘ene loto hounga’ia ‘i he kau atu ‘a e Tokoni Palemia Semisi Sika ki he fakataha PALM 8 kau atu ki ai mo e ngaahi poupou ‘a Tonga ki Siapani he ngaahi fakataha’anga fakavaha’apule’anga. Na’a ne toe me’a foki ‘o pehe, “’Oku hounga’ia ‘a Siapani‘i he’ene vā fengāue’aki mo Tongá pea ‘e hokohoko atu ‘a e ngāue vāofi ‘a e ongo Fale ‘o e Tu’i pea mo e ngaahi fe’a’ahi’aki fakapule’anga ‘o kau ki ai e fe’a’ahi’aki hotau kakai. ‘Oku mau fakatu‘amelie foki ki hano fakamanatua ‘a e ta’u nima ngofulu ‘o hono fakhoko hotau ‘etau vaa fakatipilometika ‘i he 2020”. Na’e foaki atu foki ‘e he ‘Eiki Tokoni Minisita ki muli ‘o Siapani ha tohi mei ‘Eiki Palemia ‘o Siapani, Hon. Mr. Shinzo Abe na’e fakataumu’a hangatonu pe ki he ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva.

Ne ma’u foki moha faingamalie ‘o e ‘Eiki Palemia ke ne ‘ohake ‘a e kole tokoni ‘a Tonga na’e ‘osi fakafou ‘i he ‘ofisi ‘o e ‘Amipasitoa Siapani ‘i Nuku’alofa ní ki hono fakalōloa ‘o e hala tō’anga vakapuna ‘i he mala’evakapuna Fu’aamotu ko e mita ‘e 400 ‘a hono fakalōloa ‘a ia ‘oku fakafuofua hono fakamole mo e pa’anga ‘e $40 miliona. Na’e fakahoko mai ‘a e tali ‘a e ‘Eiki Tokoni Minisita Mr. Iwao Horii ‘oku nau fakaongoongo mai e Pule’anga Siapani ha ngaahi fakamatala fakaiiki fekau’aki mo hono teu fakalōloa ‘o e halanga to’anga vakapuna kau atu ki ai mo hono fakalelei’í ‘o e fale teminolo ‘o e mala’e vakapuna lolotongá.

Na’e ‘i he fakataha foki ‘a e ‘Amipasitoa Siapani ki Tonga, HE. Mr. Tetsuya Ishii, kau muimui folau faka‘ofisiale ki he ‘Eiki Minisita Mr. Iwao Horri ‘e toko tolu pea mo e kaungāngāue mei he ‘Ampasitoa Siapani. Na’e tu’uta ‘a e kau folau ní ki Tonga ni ‘i he po’uli ‘o e Falaite kuo’osí pea ‘oku ‘amanaki ke nau mavahe atu ‘i he efiafi Tokonaki. Ko ‘enau polokalama ‘a’ahi ‘i Tongá na’e kau atu ki ai ‘a e fakataha pea mo e Tokoni Palemia, Hon. Semisi Sika, pehe foki ki he takimamata ‘i he Uafu Taufa’ahau Tupou IV pea mo e ‘a’ahi ki he tokoni ‘a Siapani ki he ma’u’anga ivi mei he la’a ‘i Vaini.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: ‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga. Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62. Tel: (676) 23 600 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Wednesday, 08 August 2018 16:12 )
 

Fakamalo’ia ‘e he ‘Eiki Palemia e Tokoni Afaa Mei he Kakai ‘o Mundubbera

E-mail Print PDF

6 ‘Aokosi, 2018 ENGLISH Na’e fakamalo’ia ‘e he ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva, ‘a e tokoni afaa mei he kakai ‘o e kolo ‘oku tu’u ‘i Kinisilani, ko Munduberra, lolotonga ‘ena fakataha mo e Tokoni Pulekolo ‘o Mundubbera, Faye Whelan, ‘i he ‘Ofisi Palemia he ‘aho 2 ‘o ‘Aokosi 2018.

Na’e fakamalo’ia ‘e he ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva, ‘a e tokoni afaa mei he kakai ‘o e kolo ‘oku tu’u ‘i Kinisilani, ko Munduberra, lolotonga ‘ena fakataha mo e Tokoni Pulekolo ‘o Mundubbera, Faye Whelan, ‘i he ‘Ofisi Palemia he ‘aho 2 ‘o ‘Aokosi 2018.

Na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “’Oku ou hounga’ia ‘aupito Tokoni Pulekolo Whelan ‘i ho’o taki’i hono uki e kakai ‘o Munduberra kenau foaki e ngaahi pa’anga lahi ke kumi’aki e me’atokoni mo e ngaahi naunau kehekehe kuo ke folau mai moia ke tufa he kakai ‘o Tonga ni. Kataki ‘o fakahoko atu ki he kakai ‘o Mundubbera, ‘oku hounga’ia ‘a e Pule’anga mo e kakai ‘o Tonga ‘i he ’enau ‘ofa ‘aufuatoo kuo fai. Malo ‘aupito.”

Ko e tokolahi ‘o Mundubera ko e toko 1,261 pea ‘oku tu’u ia he vahefonua ko North Bennet ‘i Kuinisilani, fe’unga nai mo ha kilomita ‘e 400 ki he tokelau-hihifo ‘o e kolomu’a ko Brisbane. ‘Oku taku foki ‘e he kakai ‘o Mundubbera ko honau kolo ko e “Kolomu’a ia ‘oe Moli”, ka na’e pehe ‘e he Tokoni Pulekolo, ‘oku nau toe ngoue’i mo e mango, blueberry pea mo e kalepi ‘oku fakataumu’a ki he ma’u me’atokoni.

Na’e toe pehe foki ‘e he Tokoni Pulekolo na’e fuofua tu’uta ange ki Mundubbera ‘a e kau nague tolifo’i’akau mei Tonga ni he 2009. Na’a nau toko 30 pe ka ‘i he ‘aho ni kuo nau a’u ‘o toko 300, tukukehe ange e ngaahi famili Tonga e 15 nai ‘oku nau ‘osi nofo fonua he kolo.

Na’e fakamatala e Tokoni Pulekolo ‘o pehe ‘oku ongo’i ‘e he kakai ‘o Mundubbera ‘oku ‘iai honau fu’u mo’ua ki he kaungaue tolifo’i’akau mei Tonga ni he na’e hoko e fu’u fakatamaki he 2013 ‘o tafea ai honau kolo pea na’e a’u ki he vahetolu ‘e taha ‘o e ngaahi ‘api nofo’anga na’e meleuku he tafea ko eni. “Ko e kau ngaue tolifo’i’akau mei Tonga ni na’a nau fakahaofi e ngaahi famili mei honau tukui ‘api mo ’enau ngaahi nga’oto’ota. ‘Okapau na’e ‘ikai kenau kapa mai ‘o tokoni, ko e faka’ofa ee ka ko mautolu!,” ko ‘ene fakamatala ia.

‘I he ‘ene lea fakamalo, ne’a pehe ‘e he Tokoni Pulekolo, “Ko e momeniti na’a mau fanongo ai he maumau na’e fakahoko ‘e Gita, na’a mau pehe, ‘’E anga fefee ha’atau tokoni?’ Ko e ki’i tokoni ko ia kuo mau folau mai moia koe ki’i me’avalevale ka ‘oku ne fakafofonga’i atu ‘emau hounga’ia he tokoni lahi ki Mundubbera, ‘a e kau tolifo’i’akau mei Tonga ni kae’um’aa e kainga Tonga kuo nofonua homau kolo. Ko ‘emau toka’i mai ia ‘enau ‘ofa ‘i Munduberra mo hono kakai”.

‘Oku tufa e tokoni afaa mei Mundubbera ki he ngaahi famili ‘i Popua, Patangata, Nukuleka, pea mo e ki’i ‘apiako kinitakateni ‘i Mau’fanga fakatatau ki he fale’i mei he Potungaue Ngaahi Ngaue Fakalotofonua pea mo e ‘Ofisi ‘o e Talafekaulahi ‘a Tonga ki ‘Aositelelia ‘oku tu’u ‘i Kenipela.

NGATA’ANGA

Tukuatu mei he: ‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga. Tu’asila: Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Monday, 06 August 2018 10:34 )
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 55

Who's Online

We have 241 guests online

PUBLIC ENTERPRISES