Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Huufi ‘o e Uafu fakalotofonua ko Taufa’ahau Tupou IV

E-mail Print PDF

31 ‘o Me, 2018 ENGLISH Kataki ka mou fakatokanga’i ange, ‘oku ‘amanaki ke huufi ‘e he’ene ‘afio ka ko e Tama Tu’i Tupou VI ‘a e Uafu Taufa’ahau Tupou IV ‘i he ‘aho Falaite ‘uluaki (1) ‘o Sune 2018 ‘i he taimi 10:00am.

Ko e taha ‘eni ‘o e ngaahi poloseki tokoni ‘a e pule’anga Siapani fakafou mai ‘i he JICA ‘i he fengaue’aki mo e pule’anga Tonga, Va’a ki he Malini mo e ngaahi Taulanga, Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi.

Na’e kamata’i foki ‘a hono fakatoka ‘o e ngaue ni ‘i ‘Epeleli ‘o e ta’u 2016 ki Fepueli ‘o e ta’u ni, 2018. Ka ‘i hono ‘ahia ‘e he saikolone fakatalopiki ko Gita hotau fonua ni, na’e toe fakaloloa mai e ngaue ki he uafu ki Me 2018. Na’e fai e fengaue’aki vaofi mo e TOA Corporation mo e Oriental Consultants Global ‘o Siapani mo e ngaahi tokoni mo e poupou mai ‘a e ‘ofisi ‘o e JICA.

Ko e fakakatoa ‘o e pa’anga na’e tokoni mai ‘aki ‘e he pule’anga Siapani ko e ¥3,320 miliona, ‘a ia ‘oku fakafuofua ki he pa’anga ‘e TOP$66.4 miliona. Ko hono fakaikiiki ‘o e ngaue na’e fai ‘oku ‘i he ngaahi ‘ata ko ‘eni.

‘Oku ‘amanaki ‘a e Potungaue ko e ngaahi ngaue ki he uafu fo’ou ni te ne fakahoko lelei ai ‘a e fetu’utaki mo e ngaahi vaka mei he ngaahi ‘out motu pea lelei ki he kakai Tonga fakalukufua.

NGATA’ANGA

Ki hono ngaahi fakaikiiki fetu’utaki kia Meliame Tu’alau ki he  Va’a Malini mo e Taulanga, Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi ki he telefoni 22 355 pe 23 100 pe ki he tu’asila email  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Thursday, 31 May 2018 12:57 )
 

Fakataha ‘Eiki Palēmia mo e Tokoni Sekelitali-Seniale ‘a e Pule’anga Fakatahataha(UN) ka ko e ‘Ofisa Tokoni Fakalele Ngāue pea toe Talēkita he Va’a Fakafeitu’u ki ‘Esia mo Pasifiki ‘a e Polokalama Fakalakalaka ‘a e Pule’anga Fakatahataha Mr. Haoliang Xu

E-mail Print PDF

24 Me 2018 Na’e fakataha e ‘Eiki Palēmia, Samuela ‘Akilisi Pohiva, he pongipongi ‘aneafi mo e Tokoni Sekelitali-Seniale ‘a e UN, ka ko e ‘Ofisa Tokoni Fakalele Ngāue mo e Talēkita ki he Va’a Fakafeitu’u ki ‘Esia mo e Pasifiki ‘a e UNDP, Mr. Haoliang Xu ‘i he ‘ofisi ‘o e Palēmia he St George Government Building.

Ko e ongo taumu’a ‘o e ‘a’ahi mai ‘a Mr. Haoliang Xu ke fai ha talatalanoa ki he tu’unga ‘oku ‘i ai e vā fengāue’aki ‘a e UNDP pea mo e Pule’anga Tonga pea mo e tu’unga ‘oku ‘i ai e fakaakeake ‘a e fonua hili e matangi ko Gita. Na’e fakahoko mai foki ‘e he UNDP ha tokoni fakavavevave mo mahu’inga hili ‘a e matangi ‘o fakafou mai he polokalama tokoni fakalukufua ki he fonua ‘oku ui ko e “Pacific Humanitarian Team”.

Na’e toe takimu’a foki e UNDP ‘i hono uki e tokoni fakavaha’apule’anga ki hono liliu e Senitā Tala Fakafonua ‘o Tonga (TNC) ‘i Tofoa, ki ha Fale Alea fakataimi hili hono hanga ‘e Gita ‘o haveki e Fale Alea ‘i loto Nuku’alofa, ‘a ia na’e ‘osi teau-tupu hono ta’u motu’a. Koe’uhí ko e ngāue fakavavevave ko eni na’e malava ai e Fale Alea ‘o Tonga ‘o fakahoko ‘e ne fakataha angamaheni ‘a ia na’e ‘osi fakapolokalama’i ki he uike ‘uluaki ‘o Ma’asi.

Na’e me’a e ‘Eiki Palēmia ‘o pehē, “’Oku ou fakahoko atu e fakamalō loto hounga mo’oni mei he Pule’anga pea mo e kakai ‘o e fonua, ki he UNDP koe’uhí ko ‘etau fengāue’aki umoumataha ‘i he ngaahi ta’u lahi, kae’uma’aa foki e tokoni fakavavevave mo ma’ongo’onga ki he fonuá hili e saikolone ko Gita”.

Ko e fuofua ‘a’ahi foki eni ‘a Mr. Haoliang Xu ki Tonga ni, pea na’e muimuifolau ki ai ‘a Ms. Osnat Lubrani, ko e ‘Ofisa Ngāue Fakafeitu’u ‘a e UN mo e Fakafofonga Fakafeitu’u ‘o e UNDP ‘i Suva, Fisi.  Na’e kau foki he polokalama ‘a e kau ‘a’ahi ha fakataha nounou mo e Kapineti he pongipongi Pulelulu (16 Me), pea mo ha folau vaka-tahi ki ‘Eua he pongipongi Tu’apulelulu (17 Me) ke fai ha vakai tonu ki he tu’unga ‘oku ‘i ai e fakaakeake mei he matangi ko Gita.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he : ‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga

Last Updated ( Thursday, 24 May 2018 10:52 )
 

Fakamatala fakamuimui taha ki he tu’unga e ‘Ea

E-mail Print PDF

14 'o Me, 2018 Tongan I English


Last Updated ( Monday, 14 May 2018 12:44 )
 

FANONGONONGO mei he Tonga Power Limited

E-mail Print PDF

01 Mē 2018 English Ki he: Kau ma’u ‘uhila kotoape ‘i he ‘elia ‘o Lapaha, Talasiu, Hoi, Nukuleka, Navutoka mo Manuka.

Mou kataki ‘o fakatokanga’i ange ‘e tamate’i fakataimi atu ho’omou ma’u’anga ‘uhila ‘i he ‘aho Tokonaki, 5 ‘o Me 2018, mei he taimi 7:00 pongipongi ki he 2:00 efiafi

‘Oku makatu’unga ‘eni kae lava hono fakalelei’i ‘a e laine volota ma’olunga ‘i he ngaahi feitu’u ni.

Ka lava lelei pe ‘a e ngaue ‘e fakamo’ui atu leva ho’omou ma’u’anga ‘uhila ‘o ‘ikai ke toe fanongonongo atu.

‘Oku ‘oatu aipe ‘a e kole fakamolemole tu’unga ‘i ha maumau ‘e hoko.

Malo moe faka’apa’apa atu,

Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga.

Last Updated ( Tuesday, 01 May 2018 12:41 )
 

Fanongonongo mei he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga

E-mail Print PDF


FANONGONONGO

10 ‘Epeleli 2018

Mei he: Tonga Power Limited.

Ki he: Kau ma’u ‘uhila kotoape ‘a e Tonga Power Limited, Tongatapu.

Kataki ‘o fakatokanga’i ange ‘e tapuni fakataimi ‘a e ‘ofisi ‘a e Tonga Power Ltd ‘i he ‘aho ni Tusite, 10 ‘o ‘Epeleli 2018 ‘i he taimi 1:00 efiafi kae lava atu ‘a e tu’unga matu’a ngaue ‘o teuteu honau ngaahi ‘api nofo’anga ki he Saikolone ko Keni.

‘E toki fanongonongo atu ‘i he letio ‘a e taimi fakahoko fatongia ‘a e ‘ofisi ki ‘a pongipongi, Pulelulu ‘aho 11 ‘o ‘Epeleli 2018.

Malo moe faka’apa’apa atu,

Tonga Power Ltd.

 

 

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 52

Who's Online

We have 106 guests online

PUBLIC ENTERPRISES