Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Fakataha e ‘Eiki Palemia mo e ‘Ateni Seniale Le’ole’o, Minisita ki he Fakamaau’anga, mo e Minisita Polisi ke Vakai’i ha Founga Ngaue Uouongataha

E-mail Print PDF

12 ‘o Ma’asi, 2018 ENGLISH Na’e fakahoko he pongipongi ‘o e ‘aho ni ha fakataha ‘a e ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva, mo e ‘Ateni Seniale Le’ole’o, ‘Aminiasi Kefu, ‘Eiki Minisita ki he Fakamaau’anga, Vuna Fa’otusia, mo e ‘Eiki Minisita Polisi, Mateni Tapueluelu, he ‘ofisi ‘o e ‘Eiki Palemia, he Palasi St George, ke vakai’i ha founga ngaue ‘oku toe uouongataha ange.

Na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “ Hange ko ia ‘oku mea’i ‘e he kakai ‘o e fonua ne hikito he uike kuo ‘osi e ngaahi felafoaki he mitia ‘i he vaha’a hoku ‘Ofisi, ‘Ofisi ‘o e Minisita Polisi, ‘Ofisi ‘o e Minisita Fakamaau’anga pea mo e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale. Neongo ‘oku kau lelei e ngaahi felafoaki ni ki he ‘etau nofo fakatemokalati, pea mo e ngaahi pisinisi mitia, kae’umaa e kau mataotao ‘oku nau vahevahe mai he mitia sosiale, ka ‘oku ‘ikai ke ho’ata mai ai ha ‘imisi faka’ofo’ofa ‘o e Pule’anga. Ko ia na’a ku ui ai e fakataha ni ke toe vakai’i ha founga ngaue ‘oku uouongataha ange ai ‘emau fengaue’aki ‘o felave’i mo e va ‘o e Kapineti mo e Fakataha Tokoni pea mo e va ‘o e Kapineti mo e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale.”

Na’e toe me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “‘Oku ou matu’aki fiefia ke fakaha heni na’a mau felotoi ki ha halafononga ke mau fou ai fekau’aki mo e va ‘o e Kapineti mo e Fakataha Tokoni pea te u ‘ohake eni ‘i he ‘eku fakataufolofola ki he ‘Ene ‘Afio, King Tupou VI ‘i he kaha’u vave mai. ‘Oku ou toe fiefia foki ke fakahoko atu na’a mau toe felotoi ke toe vaofi ange e fengue’aki ‘a e Kapineti mo e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale, pea ‘e vave ni pe hano tuku atu hano fakakikiiki”.

Ngata‘anga

Issued by the: The Prime Minister’s Office, P.O. Box 62, Nuku’alofa, Tonga. Tel: (676) 24 644 Fax: (676)23 888; For media enquiries- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Website: www.pmo.gov.to

Last Updated ( Monday, 12 March 2018 17:14 )
 

Tali ‘a e ‘Eiki Palemia Ki He Me’a ‘a Lord Ma’afutukui’aulahi

E-mail Print PDF

08 ‘o Ma’asi, 2018 N ENGLISHa’e me’a ‘a e ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva, he ‘aho ni ‘o pehe ‘oku ne fakame’apango’ia ‘i hono tukuange mai ‘i he mitia sosiale ‘a e me’a ‘a Lord Ma’afutukui’aulahi ki he kau ngaue ‘o e Potungaue Fonua mo e Koloa Fakaenatula, he ‘oku ne tui na’e ‘ikai fakataumu’a ‘a e ‘Eiki Nopele ke fakamafola ‘a ‘ene me’a ‘i he ngaluope. Ka neongo ia, na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, ko e founga ngaue ia ‘o onopooni pea ‘oku fiema’u ke tau mateuteu ki ai.

‘I he me’a ‘a Lord Ma’afutukui’aulahi ki he kau ngaue ‘o e Potungaue, na’a ne ‘ohake ai ‘a e ongo me’a ‘e ua ‘o pehe tokua ko e ongo ‘uhinga ia na’e ‘ikai fakafiemalie ki he ‘Eiki Palemia ‘a ‘ene faifatongia ko e ‘Eiki Minisita ki he Fonua mo e Koloa Fakaenatula pea mo e ‘Eiki Minisita ‘oku ne tokanga’i ‘a e Kau Tau Malu’i Fonua ‘a ‘Ene ‘Afio. Ko e ‘uluaki, tokua na’e alea’i ‘e he Kapineti ‘i he ‘aho Falaite ko hono 2 ‘o Ma’asi, ha pepa faka-Kapineti ke ‘eke’i fakalao ‘a e mafai ‘a ‘Ene ‘Afio ke ne tali pe ta’etali ha lao kuo ‘osi fakapaasi ‘e he Fale Alea, pea tokua na’e ‘ikai ke loto e ‘Eiki Palemia ke ne me’a ange ki he fakataha Kapineti koe’uhi tokua ‘e makatu’unga ai ha longoa’a. Ko hono ua e ‘uhinga na’e ‘ohake ‘e he ‘Eiki Nopele, tokua na’e tukuaki’i hala’i ia ‘e he ‘Eiki Palemia na’a ne fakamo’oni ha fo’i lao (Regulations) ke fakangofua e kau nopele fakalangilangi (Life Peers) ke nau kanititeiti he fili Fale Alea, lolotonga ha folau e ‘Eiki Palemia ki muli.

Na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “Lolotonga ‘eku folau ‘i Sepitema ‘o e ta’u kuo ‘osi ki he fakataha fakata’u ‘a e kau taki ‘o e ngaahi fonua memipa ‘o e Pacific Islands Forum ne fakahoko ki Ha‘amoa, na’e Palemia Le’ole’o ai ‘a Lord Ma’afutukui’aulahi. Lolotonga ‘e ne Palemia Le’ole’o, na’e fa’u ‘e Lord Ma’afutukui’aulahi ‘a e “Ngaahi Tu’utu’uni (Fili ‘o e Kau Fakafofonga ‘o e Kau Nopele) Ki He Fili Fale Alea 2017” ‘o fakatatau ki he mafai ‘oku ‘oange ki he Palemia ‘e he Kupu 9B ‘o e Lao ki he Fili Fale Alea 1989. Na’e faka’ataa ‘e he Tu’utu’uni ko ‘eni ‘a e kau Fakafofonga Nopele Fakalangilangi ke nau kanititeiti ‘i he fili Fale Alea ne teuaki ki Novema ‘o e 2017. Na’e fa’u ‘e Lord Ma’afutukui’aulahi e Ngaahi Tu’utu’uni Fili ko eni ‘o ‘ikai ha ‘ilo ki ai e toenga ‘o e kau memipa ‘o e Kapineti, pe ko e toenga ‘o e Hou’eiki Nopele ‘o e fonua, pe ko e ‘Ofisi ‘o e Supavaisa ‘o e Fili, pe ko e ‘Ofisi Palemia pe aa! Hala ‘ataa! ‘Oku ou tui na’e totonu ke sinaki fakapa ‘e Lord Ma’afutukui’aulahi ki he toenga ‘o e Hou’eiki Nopele ‘o ‘Ene Afio pea mo e toenga ‘o e Kapineti, he na’e fou mai he Ngaahi Tu’utu’uni Fili fo’ou ko eni e ngaahi liliu lahi ki he fonua fakalukufua.”

Na’e toe me’a ‘a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “’Oku mo’oni e fakamatala ‘a Lord Ma’afutukui’aulahi ‘o fekau’aki mo hono alea’i ‘e he Kapineti he ‘aho Falaite ko hono 2 ‘o Ma’asi ‘a e pepa Kapineti fekau’aki mo e mafai ‘o ‘Ene ‘Afio ke ne tali pe ta’etali ha lao kuo ‘osi fakapaasi ‘e he Fale Alea. Ka ko eni. Na’e ‘ikai ko e taumu’a ‘o e pepa faka-Kapineti ke ‘eke’i fakalao e mafai ‘o ‘Ene ‘Afio ke ne tali pe ta’etali ha lao kuo fakapaasi ‘e he Fale Alea. ‘Oku faka’apa’apa’i ‘e he Kapineti mo e Pule’anga ‘oku ou taki ai, e fo’i mafai ko ia he ‘oku mau tui ta’etoeveiveiua ko e fo’i elemeniti mahu’inga eni ‘o e fa’unga fakapule’anga kuo tau felotoi ki ai. Ko e taumu’a ‘o e pepa fakaKapineti na’e alea’i ke ‘eke’i fakalao e mafai ‘o e Fakataha Tokoni ke ne tali pe ta’etali ha lao kuo ‘osi fakapaasi ‘e he Fale Alea. ‘Oku ‘ikai ke foaki ange ‘e he Konisitutone hotau fonua ha mafai ki he Fakataha Tokoni ke nau tali pe ta’etali ha lao kuo ‘osi fakapaasi ‘e he Fale Alea. Ka ko e fo’i lao eni ‘e 5 kuo fakapaasi ‘e he Fale Alea ‘i he vaha’a ‘o e 2014 mo e 2016 kuo tu’utu’uni e Fakataha Tokoni ke toloi kae toe fai hano vakai’i. Ko e ni’ihi ‘o e ngaahi lao ko eni ne fakapaasi ‘e he Fale Alea he taimi na’e ‘Eiki Palemia ai ‘a Lord Tuivakano pea ko e ni’ihi na’e toki fakapaasi ki mui ni. Na’e fakahu mai ‘e he Eiki Minisita ki he Fakamaau’anga ‘a e pepa faka-Kapineti ko eni hili hano sivi’i ‘e ha mataotao ‘i he lao mei he ‘ene Potungaue pea mo e Fakahinohino Lao ‘a e Pule’anga. Pea na’e alea’i eni he ‘aho Falaite ko hono 2 ‘o Ma’asi, ka na’e loto e Kapineti ke toloi ki he kaha’u neongo na’e ‘ikai ke me’a ai ‘a Lord Ma’afu Tukui’aulahi na’e ‘ikai lototaha ‘a e Kapineti ke fai leva ‘e ‘eke’i fakalao (judicial review).”

Na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “Ko Lord Ma’afutukui’aulahi ko hoku foha. Pea ‘oku ou hounga’ia ‘i he ‘ene mahino’i hoku loto pea ne fakahu mai ‘ene tohi fakafisi. Na’a ku fili ia ke tokoni mai ki hono leva’i hotau Pule’anga hili e fili ‘o e 2014, moe fili ‘o e 2017. Ko e me’apango ia kuo ma kauhala kehekehe he ngaahi me’a ‘e ni’ihi pea na’e pau ke fai ai e mavae”.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: ‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Uepisaiti: www.pmo,gov.to

Last Updated ( Thursday, 08 March 2018 12:47 )
 

Fakaava ‘o e Senita Fale’i Fakalao ki hono Malu’i ‘o e Famili

E-mail Print PDF

7 ‘o Ma’asi,2018 ENGLISH ‘E hoko ‘a Tonga ko e ‘uluaki fonua ‘i he Pasifiki ke fokotu’u ha Senita Fale’i Fakalao ke tokoni fakatautefito kia kinautolu ‘oku nau fe’ao mo e fakamamahi ‘i ‘api. Ko e Senita ni ‘e kamata fakahoko ngaue atu ia ‘i he ‘aho 12 ‘o Ma’asi 2018.

Ko e Senita ni ‘oku fokotu’u ia ‘e he Potungaue Fakamaau’anga ‘o e Pule’anga ‘o Tonga fakataha mo e tokoni mei he Va’a ‘o e Kautaha Fakafeitu’u ‘o e Pasifiki ‘oku ne fakahoko mo tukuatu e ngaahi ako moe fakamatala ‘o fekau’aki moe Totonu ‘a e Tangata (SPC- Regional Rights Resource Team). Na’e kamata fakahoko e ngaue ni ‘i he malumalu ‘o e fatongia fakataki ‘o e Talekita Pule ‘o e Potungaue Fakamaau’anga, kuo ne pekia, Susana Faletau.

Na’e tali ‘a e Lao ki he Malu’i ‘o e Famili ‘i he 2013 ‘o fakataumu’a ki hono malu’i e memipa kotoa ‘o e famili ‘o kau ki ai e fanau ‘a ia ‘oku fakamamahi’i pe ‘oku nau mamata ki he fakamamahi’i ‘i ‘api.  Ko e fakamamahi ‘i ‘api ‘oku kau ki ai e fakamamahi fakasino, fakalielia pe faka’atamai ‘a ia kuo fakahoko ‘i he lotolotonga e nofo ‘a e famili. ‘Oku foaki leva ai e mafai ki he Fakamaau’anga ke tuku atu ha ngaahi Tu’utu’uni Malu’i, moe ngaahi makatu’unga ke ne ta’ofi ‘a e tokotaha fakamamahi mei ha’ane toe fakamamahi’i e tokotaha mamahi ‘a ia ‘oku ha hono hingoa ‘i he Tu’utu’uni. ‘Oku toe fakakau mai ‘e he lao ni e ngaahi hia kehe ‘oku felave’i tonu mo e fakamamahi ‘i ‘api, pea ‘i he’ene pehe ‘oku hanga ‘e he lao ni ‘o fakaha mai ko e fakamamahi ‘i ‘oku ‘ikai ko ha me’a fakafo’ituitui pe ka koe palopalema ‘oku uesia ai e sosaieti pea ‘oku fiema’u ke fai ha ngaue kiai pea ke fakangata.

‘I he Senita Fale’i Fakalao ki hono Malu’i ‘o e Famili ‘e malava ke tokonia ha taha ‘oku fe’ao mo e fakamamahi ‘i ‘api ‘aki hono ‘oatu ha ngaahi fale’i taau mo e fakafofonga fakalao ta’etotongi. ‘E ‘ataa atu e fale ni ki he kakai kotoa pe ke nau me’a mai ‘o ka nau ka fiema’u tokoni ‘i hono fakahoko ha kole Tu’utu’uni Malu’i ‘i he malumalu ‘o e Lao ki he Malu’i ‘o e Famili mo ha toe fiema’u fakalao ‘oku hoko pe fakatupu mei ha monuka ‘o e Lao ki he Malu’i ‘o e Famili.

‘E kamata fakahoko fatongia atu ‘a e Senita ‘i he 8:30am ki he 4:30pm Monite ki he Falaite pea ‘e malava pe ke fai ha fetu’utaki mai hili ‘a e houa ngaue angamaheni. ‘E lava ke ke a’u tonu mai pe ki he Senita ‘i he tafa’aki ‘o e Fale Hopo Fakamaau’anga Polisi ‘i Fasi, ‘i he Hala Kausela pe ko ha’o fetu’utaki telefoni mai ki he 26-387 pe ko e 26-388.

Ngata’anga

Tuku atu mei he:‘Aunofo ‘Aholelei, Potungaue Fakamaau’anga, 23-015 pe ‘imeili:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Fitilagi Fa’anunu, Fakafofonga Lao, Senita Fale’i Fakalao Malu’i ‘o e Famili, ‘imeili:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Wednesday, 07 March 2018 12:31 )
 

Fiefia e ‘Eiki Palemia he ‘Amanaki ke ne Talitali e Palemia ‘o Nuu Sila, Hon. Jacinda Ardern

E-mail Print PDF

 

06 Ma’asi, 2018 ENGLISH Na’e me’a e ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva he ‘aho ni ‘o pehe oku ne fiefia ‘i he ‘amanaki ke ne talitali ‘a e ‘Eiki Palemia ‘o Nuu Sila, Hon. Jacinda Ardern, he houa efiafi ‘o e ‘aho Tusite ko hono 6 ‘o Ma’asi.

Na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “’Oku ou matu’aki fiefia ‘aupito ‘i he ‘amanaki ke u talitali ‘a e Palemia ‘o Nu’u Sila, Hon Jacinda Ardern ‘i he ‘ene fuofua folau mai ki hotau fonua. Pea ‘oku ou toe fiefia foki he ‘oku kau ‘i he kau folau e ‘Eiki Tokoni Palemia ka ko e ‘Eiki Minisita ki Muli ‘a Hon. Winston Peters kae’uma’a e Hou’eiki Minisita kehe. Pea ‘oku hounga’ia ‘i he ‘eku lave’i na’e vilitaki ‘a ‘Eiki Palemia Jacinda Ardern ke fai mai ‘ene folau neongo e ha’aha’a ‘o e Saikolone ko Gita, he ‘oku ha sino mai ai ‘a ‘ene tokanga makehe ki he tu’unga mo’ui lelei ‘o e kakai ‘o e motu ‘oku ofi taha ki hono fonua, ‘a ia ko Tonga ni”.

‘E tu’uta ‘a ‘Eiki Palemia Jacinda Adern mo ‘ene kau folau he mala’evakapuna Fua’amotu he 6:45pm he efiafi Tu’usite pea ‘e me’a atu ‘a e ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva, ke talitali ia ‘i ha’ane me’a hifo mei he vakapuna. ‘Oku fe’unga mo e toko 60 katoa e kau folau ‘o kau ki ai e Hou’eiki Minisita kehe, ongo fakafofonga ‘o e ongo paati fakapolitikale ko e Greens pea mo e National Party, pea mo e kau fakafofonga mei he ngaahi pisinisi lalahi ‘a Nuu Sila pea pehe ki he ngaahi kautaha ‘oku ikai ko ha kupu ‘oe Pule’anga. ‘Oku tanaki mai ki ai e kau faiongoongo tokolahi.

‘I he pongipongi Pulelelulu ko hono 7 ‘o Ma’asi ‘e talitali lelei ai ‘e he ‘Eiki Palemia Nu’u Sila ha ni’ihi ‘o e hou’eiki fafine tu’ukimu’a hotau fonua ‘i ha polokalama ‘ilo pongipongi ‘oku ui ko e “Women’s Leadership Breakfast” ke faka’ilonga’i’aki e ‘Aho Fakamamani Lahi ‘o e Hou’eiki Fafine ‘i he Hotele Tano’a. Hili ko ia ‘e fakahoko leva ha fakataha fakavaha’apule’anga ‘a e ongo ‘Eiki Palemia ‘i he loki Kapineti ‘i he King George Palace. Hili e fakataha ‘e me’a atu leva e ‘Eiki Palemia Nu’u Sila ki he ‘Apiako Lautohi Pule’anga ‘o Fasi-moe- Afi ‘a Tungi pea mo e kolo ko Pili ke vakai tonu ki he maumau lahi na’e feia ‘e Gita pea mo e tokoni fakavavevave ne fakahoko ‘e he Pule’anga ‘i he tokoni mai e Pule’anga Nu’u Sila.

‘E hoko atu leva e polokalalam ki ha talitali ‘ilo hoa’ata ‘a e Pule’anga Tonga ‘i he Hotele Tano’a pea ka hili ia ‘e me’a atu e kau folau ki ha polokalama makehe he Senita Fakafonua ‘o Tonga ‘i Tofoa. ‘Oku fokotu’utu’u e polokalama ko ia ‘e he ‘Ofisi ‘o e Pule’anga Fakatahataha ‘a Mamani ‘i Tonga ni pea mo e Pule’anga Tonga pea oku fakataumu’a ki hono faka’ai’ai e to’utupu ‘o e fonua ke nau kau ki hono talanga’i e langa fakalakalaka ‘o e fonua. Ko e ‘Eiki Minisita Mo’ui mo e Minista ki he Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule’anga, Hon. Dr. Saia Piukala te ne talitali e kau folau ki he polokalama ko ia. Ka hili ia ‘e toki me’a atu e ‘Eiki Palemia Nu’u Sila mo ‘ene kau folau ki mala’e vakapuna ‘o me’a atu ki he ‘Otu Motu Kuki.

Na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “‘Oku ou palani ke puke e fangamalie ko ‘eni ke fai ai ha fakamalo hangatonu ki he ‘Eiki Palemia Nu’u Sila koe’uhi ko e fuu tokoni fakavavevave mo fiema’uvivili na’a nau fakahoko mai ki Tonga ni. ‘Ikai ke ngata ai na’e tokoni lahi ‘aupito foki e tu’unga matu’a mo e tu’unga finematu’a mei he va’a tau malu’i fonua, ‘uhila, potungaue mo’ui, pea mo e va’a fakatamaki fakenatula ‘a Nu’u Sila ‘i he hili pe ko ia ‘a Gita”.

“’I he taimi tatau ‘oku ou mafana makehe he ongona mai he ongoongo ‘oku fakakaukau e Tokoni Palemia, Hon Winston Peters, ke hiki hake ‘a e patiseti ‘a e Potungaue ki Muli mo e Fefakatau’aki ‘a Nu’u Sila pea ke toe tanaki mai mo ha pa’anga fo’ou ki he polokalama tokoni ki he ngaahi ‘Otu Motu ‘o e Pasifiki ‘o kau foki ai ‘a Tonga”, ko e aofangatuku ia ‘a e ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: ‘Ofisi Palemia P.O. Box 62, Nuku’alofa, Tonga. Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; For media enquiries- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Website: www.pmo.gov.to

Last Updated ( Tuesday, 06 March 2018 11:48 )
 

Ngāue’aki Fakataimi ‘e he Fale Alea ‘o Tonga ‘a e Senitā Fakafonua ‘o Tongá ‘i Nuku’alofa

E-mail Print PDF

01 Ma’asi 2018 ‘E ngāue’aki fakataimi ‘e he Fale Alea ‘o Tongá ‘a e Senitā Fakafonua ‘o Tongá, ‘a ia na’e langa ‘i he ‘ofa mei he pule’anga mo e kakai ‘o Siapaní.

‘Oku makatu’unga ‘a e ngāue’aki fakataimi ko ‘ení ‘i hono maumau’i ‘e he Saikolone Fakatalopiki ko Gitá ‘a e fale fakataha’anga ‘o e Fale Aleá, ‘a ia na’e talu hono ngāue’aki ‘e he mafai fa’u lao ‘o e fonuá mei he ta’u 1892. Na’e fokotu’utu’u foki ke ngāue’aki fakataimi ‘e he Fale Aleá ‘a e Fale Fakataha’anga Fa’oneluá, ka ‘oku to e liliu eni ki he Senitā Fakafonua ‘o Tongá, ‘a ia ‘e lava ke ngāue mei ai ‘a e Fale Aleá kae ‘oua kuo a’u ki ha taimi ‘e lava ke langa ai ha fale fakataha’anga fo’ou ‘a e Fale Aleá.

Koe’uhi na’e ‘ikai ke tu’u ‘a e Senitā Fakafonua ‘a Tongá ‘i loto ‘i he ‘ēlia ‘o Nuku’alofá, na’e liliu ai ‘a e Kāsete ‘o e 1984, ‘a ia na’e hā ai ‘a e ngatangata’anga ‘o Nuku’alofa, ke fakakau mai ‘a e kelekele ‘oku tu’u ai ‘a e Senitā Fakafonua ‘a Tongá ki he ‘ēlia ‘o Nuku’alofa. Na’e fakahoko eni ke fakapapau’i ‘oku fakakakato ‘a e fiema’u ‘i he Kupu 38 ‘o e Lao ‘o e Konisitūtone ‘o Tongá, ‘a ia ‘oku hā ai kuo pai ke fakahoko ‘a e fakataha ‘a e Fale Aleá ‘i Nuku’alofa, tukukehe ‘i he taimi ‘o ha tau.

‘E kamata ai pē ‘i he ‘aho Mōnite 5 ‘o Ma’asi 2018 ‘a e ngāue ‘a e Fale Aleá mo e ‘Ofisi ‘o e Fale Aleá, ‘o kau ai ‘a e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá, Hou’eiki Mēmipa ‘o e Fale Aleá mo e kau ngāue kotoa ‘a e Fale Aleá, mei he Senitā Fakafonua ‘o Tongá ‘i Nuku’alofá. ‘E fakahoko ai pē foki mo e fakataha ‘a e Fale Aleá ‘i he ‘aho tatau, ‘o hangē ko hono ‘osi fanongonongo ki mu’á.

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 51

Who's Online

We have 290 guests online

PUBLIC ENTERPRISES