Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Ongoongo Tuku Atu (Fale Alea 'o Tonga)

E-mail Print PDF

15 Tīsema 2017 Na’e tāpuni ‘i he taimi 4:30 efiafi ‘o e ‘ahó ni, Tu’apulelulu 14 ‘o Tīsema 2017, ‘a e taimi ne ngofua ke fakahū atu ai ki he ‘Ofisi ‘o e Sea Fakataimi ‘o e Fale Alea ‘o Tongá ha fokotu’u mei he Hou’eiki Fakafofonga Fale Alea kuo filí ‘o ha Fakafofonga Fale Alea ke hoko ko ha Kanititeiti ki he Palēmia Filí. Ko e fokotu’u Kanititeiti Palēmia Fili Fakakātoa ‘e ua (2) ne fakahū atu ki he ‘Ofisi ‘o e Sea Fakataimi ‘o e Fale Alea ‘o Tongá.

Ko e ‘uluaki fokotu’ú na’e fakahū atu ia ‘e Hon. Pōniva Tu’i’onetoa, Fakafofonga ‘o e Kakai ‘o Tongatapu 10, ‘i he ‘aho Tūsite 5 ‘o Tīsema 2017. Ko e fokotu’u hono uá na’e fakahū atu ia ‘e Hon. Samiu Kuita Vaipulu, Fakafofonga ‘o e Kakai ‘o Vava’u 15, ‘i he ‘aho Tu’apululu 14 ‘o Tīsema 2017. Ko e fakaikiiki ‘o e ngaahi fokotu’ú ni ‘e toki fakahoko atu pē ia ‘e Lord Tangi ‘o Vaonukonuka, Sea Fakataimi ‘o e Fale Aleá, ‘i he fakataha ‘a e Hou’eiki Fakafofonga Fale Alea kuo filí te ne ui ke fakahoko ai hono fili ‘o e Palēmia Filí.

‘E toki fanongonongo atu ‘e he Sea Fakataimi ‘o e Fale Aleá ‘i he ‘aho Falaite 15 ‘o Tīsema 2017 ‘a e ‘aho ‘e fakahoko ai ‘a ‘ene fakataha mo e Hou’eiki Fakafofonga Fale Alea kuo filí. Ko e fakataha ení ‘e fakahoko ai ‘a hono fili ‘e he Hou’eiki Fakafofonga Fale Alea kuo filí ‘a e Palēmia Filí, pea hoko atu ai pē ki hono fili ‘o e Sea mo e Tokoni Sea ‘o e Fale Alea ‘o Tongá.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he Fale Alea ‘o Tonga

 

Fokotu’u ‘e Tonga ‘a e Poloseki fo’ou ki he Hu’anga ki he ngaahi Totonu Fakalao, ke tokoni’I ‘a kinautolu ‘oku hao mo’ui ‘i he ngaahi fakamamahi ‘i ‘api fakataha mo e fale’i & tokoni fakalao ta’etotongi

E-mail Print PDF

05 ‘o Tisema, 2017  English I Tongan ‘Oku fiefia ‘a e Va’a ‘o e Komiuniti ‘o e Pasifiki (SPC) ki he Totonu ‘a e Tangata (RRRT) mo e Potungaue Fakamaau’anga ‘o e Pule’anga Tonga ke fanongonongo atu ‘a hono fokotu’u ‘a e poloseki fo’ou ‘o e fakafaingamalie’i e a’usia e ngaahi totonu fakalao ‘i Tonga ‘o fakataumu’a ia ki hono tuku atu ‘a e ngaahi fale’i fakalao mo e tokoni ta’etotongi kia kinautolu kuo nau hao mo’ui mei he fakamamahi ‘i ‘api. Ko e fokotu’u ‘o e poloseki ko ‘eni, ‘e fakahoko ia ‘i he ‘aho 8 ‘o Tisema, 2017, ‘i he Potungaue Fakamaau’anga ‘i Fasi-moe-Afi ke faka’ilonga’i’aki e ‘Aho Fakamanatua Fakamamani Lahi ‘o e Totonu ‘a e Tangata ‘i he ‘aho Sapate 10 ‘o Tisema lolotonga ia ‘a e lele ‘a e ‘aho ‘e 16 ‘o e ngaahi ngaue fakahāhā ke faka’ilonga’i ‘a e ngaahi ngaue ‘oku fakataumu’a ki hono Fakangata ‘a e Fakamamahi’i ‘o e Kakai Fefine mo e Fanau Iiki.

Ko e poloseki fo’ou ni ‘e fokotu’u ai ha Senita fale’i fakalao ma’a e komiuniti, ‘a ia ‘e fakatefito ’i Nuku’alofa. ‘E fakahoko atu mei he Senit ā ni ‘a e ngaahi ngaue mo e tokoni fakalao ta’etotongi ‘o fakataumu’a ke fakaivia ‘a kinautolu kuo nau hao mo’ui mei he fakamamahi ‘i ‘api ke nau lava ‘o kole ha ngaahi tu’utu’uni malu’i ‘i he founga totonu ‘o fakatatau ki he Lao ki he Malu’i e Famili. ‘Oku ‘amanaki ‘e ‘ataa e senita ni kia kinautolu kuo hao mo’ui mei he ngaahi fakamamahi ‘I he ‘uluaki kuata ‘o e 2018.

‘Oku mateaki’i ‘e Tonga ‘a e hohoa tatau ‘o e tangata mo e fefine pea mo hono fakangata ‘a e fakamamahi’i e kakai fefine. ‘I he tu’utu’uni ngaue fakafonua fo’ou ki he hohoa tatau ‘a tangata mo fefine pea mo e ngaahi ngaue fakalakalaka 2014 2018 ‘oku fakatokanga’i ai ko e fakamamahi ‘i ‘api ko e “palopalema ‘oku tupu mo mafola noa, lahi ‘a e ‘ikai ke lipooti, ‘oku ne uesia hotau famili, sosaieti pehe ki he ‘etau ‘ekonomika.”

Ko e taha ‘o e ngaahi taumu’a ‘o e tu’utu’uni ngaue, ke fa’u ha ngaahi me’afua ke “fakangata ‘a e fakamamahi ‘i ‘api pea ke fakafaingamalie’i ha ngaahi ngaue tokoni ki he kau mamahi.” Na’e fa’u ‘a e Lao ki hono Malu’i ‘o e Famili ‘i he 2013 ke poupoua e taumu’a ngaue ko ‘eni. Na’e toki kamata ngaue’aki ‘a e Lao ‘i Siulai 2014, pea ’oku ne fokotu’u ‘a e fa’unga ngaue ki hono malu’i ‘a kinautolu kuo hao mo’ui mei he fakamamahi ‘i ‘api.

Na’e ngaue fakataha foki ‘a e Va’a ki he Totonu ‘a e Tangata (RRRT) mo e ngaahi kupu fekau’aki ke fatu ‘a e Lao fakaangaanga ki he Malu’i e Famili pea ke fakapaasi ‘a e lao ‘i Fale Alea. ‘Oku faka’uhinga’i mai ‘e he Lao ‘a e fakamamahi ‘i ‘api pea ne tuku mai mo e ngaahi fatongia mahino pehe ki he ngaahi naunau malu’i ke tokoni’i kinautolu ‘oku uesia ‘i he fakamamahi ‘i ‘api.

Ko e taha ‘o e ngaahi pole ‘i hono fakahoko ‘a e Lao ko e si’isi’i ‘a e fale’i fakalao ‘oku ma’u ta’etotongi ma’a kinautolu ‘oku nau hao mo’ui hili ha to’onga fakamamahi ‘i‘api, pea mo e si’isi’i ‘o e ‘ilo fakalao ki he founga kole ki ha tu’utu’uni malu’i. Ko e feinga ko ia ke a’u ki he ngaahi sevesi ‘oku fakahoko ‘i Tongatapu ni, ‘oku mamafa fakapa’anga pea ‘ikai ke fu’u ‘aonga, tautefito ‘i he taimi ‘oku fiema’u ai ha tokoni fakavavevave, ’a ia ‘oku angamaheni ‘i he ngaahi palopalema fakamamahi ‘i ‘api. Tanaki atu foki ki ai, ‘oku fu’u si’isi’i ‘a e ngaahi ngaue ‘oku fakahoko kia kinautolu ‘oku hao mo’ui ‘i he ngaahi fakamamahi ‘i he ngaahi tukui motu ‘i tahi koe’uhi ‘oku mei fakatefito pe ‘a e ngaahi ngaue ia ‘i Tongatapu. Ko e ngaahi sevesi ‘oku ‘i he tukui motu, hangē ko e ‘apitanga polisi, ‘oku fakangatangata pe ‘a e ngaahi founga tokoni ke fili ai ‘a kinautolu ‘oku nau hao mo’ui mei he fakamamahi, pea ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha kau fakamaau tu’u ma’u ‘i he ngaahi fakamaau’anga ‘I he ngaahi ‘otu motu tahi, tukukehe ange ‘a e Fakamaau’anga Polisi Vava’u.

‘Oku ngaue ‘a e Va’a ki he Totonu ‘a e Tangata (RRRT) fakataha mo e Potungaue Fakamaau’anga ke fakahoko ‘a e taumu’a ‘o e Lao ki hono Malu’i e Famili, ke fakapapau’i ‘oku malava ‘a e kakai fefine mo e fanau iiki ‘o a’usia ‘a e ngaahi totonu fakalao pea mo e malu’i ‘oku foaki ‘e he lao. ‘E taki ‘e he Potungaue Fakamaau’anga ‘a hono fakahoko ‘a e poloseki ko ‘eni. Kuo ‘osi faka’ata’atā ‘a e ‘elia ‘i he ‘Ofisi e Potungaue Fakamaau’anga ki he senitaa ni, ‘a ia ‘oku tu’u ‘i he ve’e Fale hopo ‘o e Fakamaau’anga ‘i Fasi -moe-afi pea ‘e toe fakahū mai foki ‘e he Potungaue Fakamaau’anga mo e Va’a ki he Totonu ‘a e Tangata (RRRT) ha kau ngaue ke nau ngaue’i e Senitā. ’Oku tokoni fakapa’anga mo faka-tekinikale ‘a e Va’a ki he Totonu ‘a e Tangata (RRRT) ki hono ako’i mo fakahinohino ‘a e kau ngaue ‘I he vaha’ataimi ‘e fakalele ai ‘a e poloseki ni. ‘Oku ‘i ai e ‘amanaki ‘e fakaava ‘a e Senitā ‘i he ‘uluaki kuata ‘o e 2018.

‘E tokangaekina ‘e he poloseki ni ‘a e palopalema ‘o e si’isi’i e tokoni fakalao, ke fakapapau’i ko e tokotaha kotoape ‘i Tonga ni ‘e malava ke ne a’usia ‘a e ngaahi ngaue ‘e fakahoko ‘i he senita pea ‘e malava ‘e he kau ngaue ‘i he senitaa ke tuku atu ‘a e ngaahi tokoni fakalao ‘i he telefoni ki he kakai fefine ‘oku ‘ikai ke nau ‘i Nuku’alofa. ‘E toe malava foki ‘a e kau ngaue ‘i he senitaa ni ke folau atu ki he ngaahi tukui motu fakataha mo e ‘a’ahi faka-fakamaau’anga ke ‘oatu ‘a e ngaahi tokoni pea mo talanoa tonu foki mo e ngaahi kupu fekau’aki kehe ‘i he ngaahi tukui motu ke fakatupulaki aipe pea mo fakatonutonu ‘a e ngaahi ngaue ‘a e senita ke fen āpasi pea mo e ngaahi fiema’u ‘a kinautolu kuo hao mo’ui mei he fakamamahi.

Fakatatau ki he Talekita Fakataimi ‘o e Va’a ‘o e Komiuniti ‘o e Pasifiki ki he Totonu ‘a e Tangata (SPC RRRT), Nicol Cave: “Ko e taumu’a ‘o e poloseki ko ’eni ke ne fakakakato pea ngaue fakataha mo e ngaahi kupu fekau’aki kuo nau ‘osi fakahoko ‘a e ngaue kia kinautolu kuo hao mo’ui mei he fakamamahi ‘i ‘api. ‘Oku fakatokanga’i ‘e he Va’a ki he Totonu ‘a e Tangata ‘a e ngaue mahu’inga kuo fakahoko ‘e he ngaahi hoa ngaue kehe pea ke ngaue fakataha ke fakapapau’i ‘oku ‘ikai ke toe fakahoko tatau ‘a e ngaue ni ka e fakatahataha’i ke tokoni’i ‘a e pule’anga ke a’usia katoa hono n gaahi fatongia ‘oku tuku mai ‘e he Lao ki he Malu’i e Famili.”

Kuo ‘i ai ‘a e ngaahi kupu fekau’aki kuo nau kau mai ‘i hono fatu ‘a e poloseki ni ‘o kau ki ai ‘a e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale, Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua, Senita ma’a e Kakai fefine mo e fanau ‘i Tonga mo e Ngaahi Kautaha hoa ngaue ta’efakapule’anga.

‘Oku fakamalo’ia mo hounga’ia ai ‘a e Va’a ki he Totonu ‘a e Tangata (RRRT) mo e Potungaue Fakamaau’anga ‘a e poupou ‘a e Pule’anga ‘Aositelelia mo e Pule’anga ‘o Sweden ‘I hono fakapa’anga ‘a e poloseki ni.

Fetu’utaki ki he ongoongo:

Fetu’utaki ki he ongoongo ma’a e Potungaue Fakamaau’anga: ‘Ana Laulaupea’alu, ‘Ofisa Lao, Potungaue Fakamaau’anga This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pe +676 25 618;

Onorina Saukelo RRRT Tokoni Fetu’utaki, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pe +679 330 5582.

Fakafehokotaki mahu’inga: SPC Regional Rights Resource Team: http://rrrt.spc.int

Last Updated ( Tuesday, 05 December 2017 20:05 )
 

Sea Fakataimi ‘o e Fale Alea ‘o Tongá

E-mail Print PDF

20 Novema 2017 Kuo fakanofo ‘e He’ene ‘Afió Tupou VI ‘a Rt. Hon. Lord Tangi ko e Sea Fakataimi ‘o e Fale Alea ‘o Tongá, ‘o kamata lau ia mei he ‘ahó ni, ‘aho Falaite 17 ‘o Nōvema 2017. Na’e fakanofo ‘a e Sea Fakataimi ‘o e Fale Aleá ‘o fakatatau ki he mafai ‘i he Kupu 61 ‘o e Lao ‘o e Konisitūtone ‘o Tongá.

Ko e fatongia ‘o e Sea Fakataimi ‘o e Fale Aleá ke ne fakaafe’i ‘a e kau fakafofonga Fale Alea kuo filí ke fakahū ange ‘enau fokotu’u ‘o ha fakafofonga kuo fili, ‘a ia ‘oku nau loto ke fili ko e Palēmia Filí. ‘E toki ui leva ‘e he Sea Fakataimi ‘o e Fale Aleá ‘a e fakataha ‘a e kau fakafofonga Fale Alea kuo filí, ‘a ia te nau fakahoko ai ‘enau fakahā loto ‘o fili ‘a e Palēmia Filí mei he kau fakafofonga ‘e fokotu’u angé. ‘E fili foki ‘i he fakataha tatau ‘a e Sea mo e Tokoni Sea ‘o e Fale Alea ‘o Tongá. Koe’uhi ko e fatongia ko ‘eni, kuo ngāue ai ‘a e Sea Fakataimi ‘o e Fale Aleá ke tataki ‘a e ‘Ofisi ‘o e Fale Alea ‘o Tongá ‘i hono tokanga’i ‘o e ngaahi fokotu’utu’u ki hono fakahoko ‘a e ngaahi fatongia ko iá ‘o fakatatau ki he ngaahi fiema’u ‘a e laó.

‘I he lolotongá ni, ‘oku fai ‘a e fakatatali ki he ‘aho ‘e fakafoki ai ‘a e tohi Fekau filí ( writ of election ) mei he Komisoni Filí ki He’ene ‘Afió, Tupou VI. Kuo pau ke fakafoki ‘a e tohi Fekau filí ‘i he pe kimu’a he ‘aho 30 ‘o Nōvema 2017. ‘Oku mahu’inga ‘a e ‘aho ‘e fakafoki ai ‘a e tohi fekau filí he ‘oku kamata lau mei he ‘aho ko iá ‘a e taimi fakalao ke fakakakato ai ‘a e ngaahi ngāue kuo pau ke fakahoko ‘i he teuteu ki he fili ‘o e Palēmia Filí, Sea ‘o e Fale Aleá mo e Tokoni Sea ‘o e Fale Aleá.

‘E hokohoko atu hono ‘oatu ngaahi fakamatala mei he ‘Ofisi ‘o e Sea Fakataimi ‘o e Fale Alea ‘o Tongá ke fakamahino ‘a e fokotu’utu’u mo e founga ki he ngāue mahu’inga ko ‘eni ‘oku tokanga ki ai ‘a e kakai ‘o e fonuá.

Last Updated ( Monday, 20 November 2017 15:59 )
 

Ngaahi ‘Aho Mālōlō Kilisimasi 2017/2018 ma’a e Ngāue Faka-Pule’anga

E-mail Print PDF

24 ‘Okatopa, 2017 ‘Oku ‘oatu heni ‘a e fanongonongo ni mei he ‘Ofisi ‘o e Palēmia, ke mea’i he Hou’eiki mo e kakai kotoa pē ‘o e fonuá, ‘a e vaha’a taimi ‘e tāpuni ai ‘a e Ngāue Fakapule’anga ki he fonua, lolotonga‘a e fa’ahi ta’u Kilisimasi 2017/2018, hili ia ‘a hono tali ‘e he Kapineti ‘i he ‘aho Pulelulu 18 ‘o ‘Okatopa 2017.

Ko e ngaahi ‘aho mālōlō Kilisimasi 2017/2018 ma’ae Ngāue Fakapule’anga ‘e kamata ia ‘i he taimi 8:30 pongipongi ‘o e ‘aho Pulelulu 20 ‘o Tisema 2017, ‘o ngata ki he taimi 4:30 efiafi ‘o e ‘aho  Tūsite 2 ‘o Sanuali 2018.

Kataki kae fakatokanga’i ange, lolotonga ‘a e ngaahi ‘aho mālōlō kilisimasi ni, ‘e kei hokohoko atu pe ‘a e fakahoko fatongia ‘a e ngaahi Potungaue tefito, ki he Hou’eiki mo e kakai ‘o e fonua, hange ko e Potungaue Polisi, Potungaue Mo’ui pea pehē ki he Va’a Kasitomu, pea te nau toki fanongonongo atu pe ‘a ‘enau ngaahi taimi ngāue ‘i he ngaahi uike ka hoko mai.

‘I he hili ‘a e ngaahi ‘aho malōlō Kilisimasí, ‘e hoko atu ai pe ‘a e Uike Lotu angamaheni ‘o e ta’ufo’ou, pea kataki ‘o toe fakatokanga’i ange, ‘e tapuni ai pē ‘a e Ngāue Fakapule’anga ‘i he taimi 4:00 efiafi ‘o e ‘aho kotoa pē.

Faka’apa’apa Atu,
Dr Palenitina Tiueti Sekelitali Pule mo e Sekelitali ki he Kapineti

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: ‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:HalaTaufa’ahau, Puha 62. Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Tuesday, 24 October 2017 10:04 )
 

Fakamatala fakamuimui taha ki he tu’unga e ‘Ea – ‘Okatopa 2017

E-mail Print PDF

16 'o 'Okatopa, 2017 English l Tongan

Last Updated ( Monday, 16 October 2017 10:21 )
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 48

Who's Online

We have 219 guests online

PUBLIC ENTERPRISES