Home / NEWS TODAY / Press Releases English

Press Releases

This section outlines official Press and Media Statements issued by the Ministry of Information and Communications in addition to Press Releases from the Prime Minister's Office and other Government Ministries and Departments.

Tō Folofola Huufi Fakalotofale e Fale Alea ‘o Tonga

E-mail Print PDF

11 Sanuali 2018 ‘Oku ou tukuatu ‘a e fakafeta’i ki he ‘Otua Mafimafí he’ene tataki mai kitautolu ki he ‘aho ni.  ‘Oku tokamālie ‘a e me’a kotoa ‘i he fonuá pea pehē ki he Fale Aleá ni.

‘I he ta’u fo’ou ko ení ‘oku mahu’inga ke tau fakatokanga’i ‘oku lele lelei pē ngaahi ngāue langa fakalakalaka ‘i he sekitoa faka’ekonōmiká mo e fakasōsialé ‘a ia na’e kotofa mai mei he ngaahi ta’u kimu’a atu.

‘Oku kau ki he ngaahi ngāue lalahi ko ení ‘a e langa fo’ou ‘o e uafu ki he fēfolau’aki fakalotofonuá ki he ngaahi ‘otu motu.  ‘Oku ‘amanaki ‘e kakato e ngaahi ngāue ko ení ‘i he kaha’u vave maí pea ‘iloa e uafu ‘a e Uafu ko Taufa’āhau Tupou IV pea ko e Taufa’āhau Tupou IV Domestic Terminal.

Ko ia ‘oku ‘i ai ‘a e fakamālō ki he ngaahi Pule’anga muli ‘oku nau fakahoko mai ‘a e ngaahi tokoni ki he langa hake ‘a e fonua ‘o kau ki ai ‘a e Pule’anga ‘o e Lepāpulika ‘o e Kakai Siaina, Pule’anga Siapani, Pule’anga ‘Aositelēlia mo e Pule’anga Nu’usila.

Koe’uhí ko e ‘uluaki fakataha eni ‘a e Falé hili ‘a e fili Fale Alea na’e fakahoko ‘i Nōvemá ‘o e ta’u kuo ‘osí ko ia ko u ‘oatu ‘a e talamonū ki he fakataha ni mo e ‘amanaki ki he ngāue vāofi ‘i he kaha’u ‘o fakatatau ki he Lao mo e Konisitūtone ‘o taumu’a ai pē ke ma’uma’uluta mo e lelei fakalukufua ‘o e fonua.

 

‘Ofa atu,

Tupou VI

Tu’i ‘o e ‘Otu Tonga.

Last Updated ( Thursday, 11 January 2018 13:30 )
 
Page 9 of 1967

Who's Online

We have 269 guests online

PUBLIC ENTERPRISES