Home / NEWS TODAY / Press Releases English

Press Releases

This section outlines official Press and Media Statements issued by the Ministry of Information and Communications in addition to Press Releases from the Prime Minister's Office and other Government Ministries and Departments.

Lotu Fakafeta’i ‘a e Potungāue Akό mo e Ako Ngāué ki he 2018

E-mail Print PDF

16 Sanuali 2018 Na’e fakahoko ‘aneafi ‘a e lotu fakafeta’i ‘a e Potungāue Akό mo e Ako Ngāué ‘i he Falemamata’anga Sipoti, ‘i ‘Atelé (Indoor Stadium) ke kamata’aki ‘a e ngāue ki he ta’u ní ‘aki ‘a e kaveinga, ‘Muimui kia Sïsū.’

‘I he me’a ‘a e fakaafe fakalangilangí ‘Eiki Minisitā Ako mo e Ako Ngāué, Hon. Penisimani ‘Epenisa Fifita na’a ne fakahā ai ‘oku ‘i ai ‘a e fakalakalaka ‘i he ola ‘o e ngaahi siví tupu mei he fakahoko fatongia ‘a e kau ngāue ‘i he Potungāue ni.

Na’a ne fakamamafa’i ‘a e tefito’i fatongia e Potungāue Akó ko hono teu’i ‘o e hako tupu ‘o e fonuá.

“’E fakatefito e ngāue ‘a e Potungāue Akό mei he ngaahi fatongia ko hono ako’i ‘o e kau akό pea ‘e fai ha ngāue ke fakalelei’i ‘a e ngāue ko ení. Kau faiako mo e kau ‘ōfisa ako ‘oku mou fai fatongia matu’aki li’oa ma’a´e potungāué mo hotau pule’anga ní, fakafeta’i pea mālō fau e fai fatongia ‘osi kia velenga he ta’u ‘e fāngofulu tupu, he ta’u ‘e tolungofulu tupu, ta’u e uofulu tupu mo e ngaahi ta’u lahi. Malo ‘aupito e fai fatongia ma’a hotau pule’angá.”

Na’e fakamālo’ia foki ‘e he ‘Eiki Minisitā Akό mo e Ako Ngāué ‘a e ngaahi siasí mo e ngaahi ako ‘a e ngaahi siasí ki he fengāue’aki mo e fepoupouaki kuo fakahoko fakataha ma’ae lelei ‘o e fonua.

‘I he taimi tatau na’a ne pole’i ‘a e potungāué ke nau ngāue fakataha.

“Tau ngāue fakataha, tau tu’u fakataha pea tau laka fakataha, he ‘oku ‘i ai ‘a e fu’u ivi ‘oku mafai lahi tupunga mei he fa’a fakataha.”

“Talekita Ako, kau tokoni talēkita, kau ‘ōfisa ko, kau pule ako mo e kau faiakό, ko ’eku falalá ‘oku tuku atu kiate kimoutolu kemou ngāue ‘aonga ‘aki ‘a e falala ‘oku ou tuku atu kiate kimoutolu. Ki ‘Euá, Ha’apai Veu, Vava’u Lahi mo e Ongo Niuá, ko ’eku falalá ‘oku tuku atu pe kiate kimoutolu, kemou fakahoko fatongia ma’a´e fonuá ‘i he ta’u ko ení. Ko e founga eni e fakatupulekina ‘o e melinό, fe’ofa’akí, fefaka’apa’apa’akí mo e ngāue malohí.”

Na’e fakamālō’ia foki ‘e he Pule Lahi ‘o e Potungāue Akό mo e Ako Ngāué, Claude Tupou ‘a e ngaahi ngāue kuo lavá, pea mo ‘ene talamonū ki he ngaahi ngāue ‘e fakahoko ‘i he ta’u ni.

Na’e kau atu foki ‘a e toko hongofulu mā valu (18) ko e kau ngāue ma’u vahenga mālōlō ‘a e Potungāue Akό mo e Akό Ngāue ki he lotu fakafeta’i ni pea na’e foaki ai ha ngaahi me’a’ofa ko e fakahounga’i ‘a ‘enau fakahoko fakatongia ne fakahoko ma’a´e fonua .

Ko e toko uofulu-ma-ua leva ‘o e kau ngāue mei he potungāue ni ne nau poaki malōlō ‘i he ‘uhinga fakataautaha, pea toko fā leva ne nau poaki malōlō atu ‘i he ‘uhinga fakafalemahaki.

Ko e toko ua leva na’a na pekia lolotonga ‘ena fakahoko fatongia ‘i he potungāué ‘i he ta’u kuo ‘osí.

NGATA’ANGA

 
Page 7 of 1967

Who's Online

We have 278 guests online

PUBLIC ENTERPRISES