Home / NEWS TODAY / Press Releases English

Press Releases

This section outlines official Press and Media Statements issued by the Ministry of Information and Communications in addition to Press Releases from the Prime Minister's Office and other Government Ministries and Departments.

Ke fakamālohia Ngaahi Tu’utu’uni ki he Pule’i ‘o e ‘Atakai (Pule’i ‘o e Fakaveve mo e Veve) 2016

E-mail Print PDF

18 Sanuali 2018 Na’e fakahoko ‘i he pongipongi ‘o e ‘aho ni ha fakataha ‘a e kau ‘Ofisa Ma’u Mafai ki he vevé kuo fakangofuá ‘o fakataumu’a ke talanoa’i ha ngaahi founga ‘e tokoni ke fakalakalaka ai ‘a ‘enau fakahoko fatongiá.

Ko e fakataha ni ne fakahoko ia ‘i he ‘Ofisi ‘o e Ma’u Mafai ki he Vevé ‘i Vaiola Motu’a pea ne nau lave foki ai ki he mahu’inga ke fakamālohia ‘a e Ngaahi Tu’utu’uni ki he Pule’i ‘o e ‘Atakai (Pule’i ‘o e Fakaveve mo e Veve) 2016, ke toe mahino ange ki he kakai ‘o e fonuá ‘a e laó pea mo e ngaahi tautea ‘e muimui mai ‘i hono maumau’i ‘a e lao ni.

Ko e taha he ngaahi me’a na’e ‘ohake ‘i he fakatahá ni, ko e mahino mai kuo tokolahi  e kakai ne ‘osi tohi mo’uá. ‘Ikai ke ngata aí ka ‘oku lahi mo e kakai ‘oku ‘ikai ke mahino kiate kinautolu ‘a e lao ni.

Ko e mo’ua ki hono maumau’i ‘o e Ngaahi Tu’utu’uni ki he Pule’i ‘o e ‘Atakai, ‘oku kehekehe pē, ‘o fakatatau ki he konga ‘o e tu’utu’uní kuo maumau’i. Ko e lao ni ‘oku maumau’i ia ‘i he taimi ‘oku laku mo hono tutu ‘o e vevé ta’efakalao, he ko e veve kotoa pē ‘oku totonu ke ‘ave ki Tapuhia pe tānaki ‘i ha kapa veve .

Ko e fānau iikí ‘o ngata ki he ta’u 15, ‘oku ‘ikai ke tohi mo’ua kinautolu kā ko e tauhi fānaú ‘e fakahoko hono tohi mo’uá. Ko e ngaahi mo’uá ‘oku kamata mei he $20 ki he $2,000 ‘o fakatatau ki he lahi ‘o e hia kuo maumau’í.

Fakatatau ki he fakamatala kuo tuku mai mei he Va’a ‘o e ‘Ātakaí, ko e mo’ua ‘aki eni ‘e 67 kuo ‘osi tufa kiate kinautolu kuo nau maumau’i ‘a e lao ni ‘a ia ko e  lēkooti eni mei he ta’u kuo ‘osí. Ko e lahi taha ‘o kinautolu ne tohi mo’uá  ko e kau faka’uli pasi mo e taxi ‘i he ‘uhinga ko e ‘ikai ke ‘i ai ha tanaki’anga veve ‘i he loto pasi pea mo e taxi.

Na’e ‘i ai foki mo e mo’ua ki hono tutu ‘o e vevé ‘a ia ‘oku $50, pea hoko hake ki ai ‘a e mo’ua ki he laku veve ‘a ia ‘oku $20. Na’e ‘i ai leva mo e ngaahi mo’ua ki he tutu ‘o e veve koná ‘a ia ‘oku $500.

Na’e ‘i ai foki ‘a e tokanga ‘a e kau ma’u fakatahá ki he ni’ihi ‘o e kakai ‘o e fonua, ‘oku nau ngāue’aki ha ngaahi ‘uhinga kehekehe ke fakatonuhia’i’aki ‘a ‘enau maumau’i e lao ni. Ne nau tapou ai pē ki he kakai ‘o e fonuá ko e ngāue ko ‘eni ‘oku fakahoko, ko e ‘ofa fonua pē pea ko e feinga pē ki ha founga ‘e toe ma’a ange ai hotau fonuá pea ki he lelei fakalukufua ki he mo’ui ‘a e kakaí.

Na’e kau atu ki he fakatahá ‘a e ongo ‘ōfisa mei he Va’a ‘o e ‘Atakaí, Potungāue Mo’uí, Ma’u Mafai ki he Vevé pea mo e ‘ōfisa mei he Potungāue Polisí.

NGATA’ANGA

Tukuatu mei he Potungaue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki

 
Page 3 of 1967

Who's Online

We have 274 guests online

PUBLIC ENTERPRISES