Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Heilala Tax System

E-mail Print PDF

14 ‘o ‘Akosi, 2017 English l Tongan Kuo tuku atu ‘e he Potungaue Tanaki Pa’anga Hu Mai mo e Tute ‘a ‘enau ki’i polokalama founga ngaue fo’ou ki hono faka’ai’ai ‘o e talangofua ki he ngaahi lao mo e tu’utu’uni fakatukuhau mo e tute. Ko e founga ngaue ko ‘eni ‘oku ui ia ko e HEILALA TAX SYSTEM, ‘a ia ‘oku hanga ai ‘e he Potungaue ‘o fakamalo’ia’i makehe ‘a kinautolu ‘oku nau fakahoko fatongia fakatukuhau lelei. ‘Oku ‘oatu ai ‘e he Potungaue ‘a e ngaahi sevesi makehe kia kinautolu kuo fili ke memipa ‘i he polokalama ni ‘i he makatu’unga lalahi ‘e ua ‘aia ko e ‘ikai ngata ‘i he’enau tauhi pau ki he ngaahi lao mo e tu’utu’uni fakatukuhau mo e tute, ka ko e toe totongi tukuhau lahi foki ‘o lavemonuu ai ‘a e Pule’anga mo e kakai ‘o e fonua.

Ko e ngaahi kautaha ‘eni ‘e toko 10 kuo fili ‘e he Potungaue ke nau hoko ko e kau memipa ke nau kamata’i ‘a e ki’i polokalama ko ‘eni –
1. A Cowley & Sons Limited;
2. Bank of South Pacific Tonga Limited (BSP);
3. Fexco (Tonga) Limited;
4. MBF Bank Limited;
5. Pacific Energy (South West Pacific) Limited;
6. PTH Limited;
7. The Church of Jesus Christ and Latter Day Saints;
8. Tonga Airports Limited;
9. Tonga Development Bank Limited; and
10. Tonga Water Board.

Ko e ngaahi sevesi makehe kuo pole ‘a e Potungaue ke tokoni’i ‘aki ‘a e kau memipa, ‘oku kau ai ‘a e loki talitali makehe ma’a kinautolu, toe vaveange ‘o makehe mei he angamaheni, ‘a e ngaue ki he’enau ngaahi kole kotoa pe fekau’aki mo e tukuhau mo e tute pea pehee foki ki he ngofua kenau ngaue’aki ‘a e loki talitali VIP ‘i he tu’uta mai ki Tonga ni ‘i he mala’e vakapuna Fua’amotu.

Ko e kau memipa ko ‘eni kuo fili, kuopau ke nau kei hokohoko atu ‘enau tauhi ‘a e ngaahi lao mo e ngaahi tu’tu’uni fakatukuhau mo e tute pea ‘e fai ‘a hono toe siofi fakata’u ‘enau fakahoko fatongia fakatukuhau.

‘Oku ‘i ai ‘a e taumu’a ngaue ‘a e Potungaue ke toe fakalahi ‘a e ngaahi sevesi makehe ‘e fakahoko ki he kau memipa ‘o e ki’i polokalama ni pea ‘oku fai ‘a e sio ke fakahoko ha ngaue fakataha mo e ngaahi Potungaue Pule’anga kehe ‘oku nau felalaave’i mo fengaue’aki vaofi mo e Potungaue ni.

Ko e taumu’a foki ia ‘o e ki’i polokalama ko ‘eni ke faka’ai’ai aipe ‘a e tauhi mo muimui pau ki he tu’utu’uni mo e lao fakatukuhau mo e tute ka e lava ke tanaki ‘e he Pule’anga ‘a e tukuhau ‘oku totonu ke tanaki ke fakalele’aki pea mo fakahoko ‘aki ‘a e ngaahi langa fakalakalaka ‘a hotau ki’i fonua ko Tonga.

NGATA’ANGA

Tuku atu ia mei he: Potungaue Tanaki Pa’anga Hu Mai mo e Tute.

 
Page 9 of 240

Who's Online

We have 262 guests online

PUBLIC ENTERPRISES