Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

TBC Golden Jubilee: Me'a talitali 'Eiki Minisita Clive Edwards

E-mail Print PDF

4 Siulai 2011 Ko e Me'a talitali 'a e 'Eiki Minisita ki he Ngaahi Kautaha 'a e Pule'anga, Hon. Clive Edwards he Tanupou 'o e pou Radio AM 'a e Komisoni Fakamafola Lea 'a Tonga he hokosia honau siupeli koula he 'aho 4 Siulai 2011.

" Tapu mo e Ta'ahine Kuini, Halaevalu Mata'aho...Tapu mo Pilinisesi  Siu'ilikutapu kae'uma'a  ‘a Pilinisi Tungi mo e Fale ‘o Ha'a Moheofo. Fakatapu heni ki he ‘Eiki Palemia, Nopele Tu'ivakano kae'uma'a Hou'eiki. Fakatapu atu ki he Hou'eiki Minisita pehe ki he kau Fale Alea ‘o e Fonua. "

"‘Atu mo e fakatapu makehe ki he Fakafofonga e Pule'anga Kolea ‘aee ‘oku tu'unga ai e katoanga e ‘aho ni ko ‘enau foaki e me'a'ofa koe aerial pe mast ‘oku teu ke fokotu'u. Pehe ki he fakatapu ki he kau Fakafofonga Pule'anga  mei muli. Fakatapu ki he Sea kae'uma'a Poate ‘o e Komisoni Fakamafolalea Tonga."

"Fakatapu ki he Palesiteni e Siasi Uesiliana, Rev. Dr. ‘Ahio. Fakatapu ki he kaungaue ‘o e Komisoni pehe foki ki he kau fakaafe mo e ‘a'ahi kotoa ‘oku lonuku hweni he pongipongi ni, ‘oku ou talitali mafana kimoutolu, ho'omou  lava mai ke tau kau fakataha he ‘aho mahu'inga ko'eni hono tanupou e mast ‘o e Letio Tonga."

"‘Oku kouna foki au keu fai e lea talitali e pongipongi ni pea kuou kole heni koe'uhi ko e tokoni  ‘omai mei muli fekau'aki mo e katoanga e pongipongi ni pea ‘i heni foki mo e kau Fakafofonga muli koe'uhi keu kamata mu'a he lea fakapalangi ke mahino kiate kinautolu ‘a e mahu'inga'ia ‘i he tokoni ‘oku fai mai fekau'aki mo e langa ngaue ‘o e Komisoni Fakamafolalea. Koia, teu fai e lea he fakapalangi .....(lea fakapalangi pea toki faka'osi faka-Tonga.....:"

" Ko e ‘aho fakahisitolia ‘eni ‘i he ngaue ‘a e Komisoni Fakamafolalea Tonga ‘i he ta'u ‘e 50 kuo tau fononga mai ai ki hono fokotu'utu'u mo fa'ufa'u ‘a e Komisoni mo poupou ke tanupou ki he Tau'ataina, ki he ‘Iloo, ki he Akoo, ki he Fakalakalakaa kuo tau a'usia ai e tu'unga ‘i Tonga ni ‘a e ma'olunga ‘a e Tau'ataina. Pea ‘oku fai ‘a e fakamalo ‘o fai ‘a e fiefia koe'uhi ko e ngaahi lelei koia mo e ngaahi tau'ataina koia na'e foaki taha pe ia mei ‘olunga, mei he Fale ‘o Ha'a Moheofo mo e ngaahi maa'imoa ke fakalakalaka ai  e kakai e Fonua mo e ngahi ngaue ke tau ‘inasi ai he lelei mo e fiemalie ‘a e anga ‘e tau nofo he Fonua ni. "

"‘Oku fai e fakamalo he ‘aho ni ki he maa'imoa malie mo e maa'imoa ola na'e tokotu'utu'u ‘e he ‘Ene ‘Afio, La'a kuo Unga, Taufa'ahau Tupou IV. ‘a e Komisoni ko ‘eni mo e tu'unga ke fakahoko ‘e he Pule'anga ‘a e Fakamafolalea mo e ngaue ki he kakai e Fonua. Pea ‘oku tau ‘inasi ai he ‘aho ni mo e ta'u fakahisitolia ko'eni kuo lava eni e ta'u ‘e 50 ‘e tau fononga mai he ngaue koia."

"Pea ‘oku ou fiefia foki he pongipongi ni ke fakaha heni ‘oku loto fiemalie e Poate ke fai e fakafo'ou mo e langa fo'ou ‘o e Komisoni he ta'u ni ke faka'ilonga'aki hono ta'u 50. Kuo malo ‘e tau lele mai'aki e ngaahi me'angaue, fale mo e ngaahi founga he ta'u ko eni ‘e 50 kuo tau a'u kiai he ta'u ni. Pea ko e ta'u 50 ‘oku hanga mai mei mu'a koe ta'u mahu'inga ia pea fakafiefia kiate au ‘a e mahino kiate au ‘oku fai ‘a e ngaue ‘ehe Komisoni mo e feinga ke fakalelei'i ‘a e fatongia ko'eni ki he kakai ‘i he kaha'u."

"Pea ‘oku fiema'u ‘a ‘etau poupou ki he Letio mo e Televisone Tonga he ‘oku ‘iai hono mahu'inga he taimi ‘o e faingata'a, he koe taimi ‘oku tu'u fehu'i ai ‘a ‘etau nofo he Fonua ni ‘oku ne lava ke fakahoko mai ‘a e tu'unga totonu ‘oku tau ‘iai mo e me'a ‘oku tonu ke tau ‘amanaki kiai ‘e hoko mai. Pea ‘i he ‘ene pehe ‘oku mahu'inga he ‘etau ‘i heni he pongipongi ni ke tanupou ‘a e Aerial fo'ou ko'eni ‘oku ne lava ke tufaki atu ‘a e Ongoongo mo e ngaue ki he ngaahi ‘api mo e feitu'u kehekehe ‘o Tonga ni ke ‘inasi ai e Tonga. Pea ‘oku fai ‘a e fakamalo he koe taha ‘eni ha ngaue mahu'inga ki hotau Sosaieti ke lava ‘o ‘omai ki he kakai ‘a e ongoongo mo e me'a ‘oku totonu ke fakahoko ki he fonua."

"‘Oku ‘oatu ‘eku talamonu ki he Sea kae'uma'a  e Poate ‘o e Komisoni ‘a e ngaue lahi kuo fai pea tau hokosia e ‘aho ni. ‘Atu ‘eku fakamalo kiate kimoutolu hono kotoa kae mu'omu'a  ‘a e Ta'ahine Kuini mo e Pilinisesi kae'umaa e Pilinisi mo e Fale ‘o Ha'a Moheofo, pea pehe ki he ‘Eiki Palemia mo e kau ‘a'ahi kotoa ‘oku tau ‘i heni he pongipongi ni. ‘Oku ‘oatu ‘eku taalomonu mo e ‘ofa Tu'a'ofa atu.'

NGATA'ANGA

Fokotu'utu'u mo hikitatau 'e he
: Potungaue Fakamatala moe Fetu'utaki, Nuku'alofa, 2011.

Also see: TBC Golden Jubilee: Address by Hon. Clive Edwards, Minister for Public Enterprises and Revenue Services.

Last Updated ( Friday, 08 July 2011 14:29 )
 
Page 236 of 244

Who's Online

We have 169 guests online

PUBLIC ENTERPRISES