Home / THE PUBLIC SERVICE / 14 Govt. Ministries / Prime Minister's Office / Information & Communications / Ngāue'aki ‘e Fale Alea ‘ene Tohi Tu'utu'uni, Lao mo e Konisitutone ke hilifaki ha Tautea

Ngāue'aki ‘e Fale Alea ‘ene Tohi Tu'utu'uni, Lao mo e Konisitutone ke hilifaki ha Tautea

E-mail Print PDF

26 'Aokosi, 2010. Fakama‘ala‘ala e Founga ngāue ‘a e Fale mo e Komiti ‘e Hon.‘Eseta Fusitu‘a ‘i hono faka‘eke‘eke ‘e Nanise Fifita, he Polokalama e Potungāue he TV Tonga, Falaite 20 ‘Aokosi 2010.

1)   HOKO ATU AIPE ENI E FAKAMAHINO ‘O E NGAAHI LAUNGA‘I MO E ‘EKE ‘OKU FAI

NANISE: Mālō mu‘a e laumalie ‘a Hou‘eiki pea lelei ‘a e Tonga kotoa pe. Kole aipe keu hūfanga he ngaahi fakatapu kae ‘ataa ke fakahoko atu e Polokalama anga maheni koia mo e Potungāue Fakamatala mo e Fetu‘utaki. ‘I he efiafí ni kuou fiefia aipe ke fakafe‘iloaki atu pea mo talitali lelei ‘a e ‘Eiki Minisitā e Potungāue, Hon. ‘Eseta Fusitu‘a ki he polokalamá ni.

Hangē pe koia ne mou me‘a mai kiai he polokalama ‘o e uike kuo‘osí na‘e ‘iai e ngaahi fakamatala ‘i he taumu‘a ke fakamahino‘i ki he Kakai e Fonua ‘a e ngaahi founga fakahoko fatongia mo e founga ngāue anga maheni koia ‘oku fai hono tu‘utu‘uni ‘i he ngāue ‘a e Pule‘anga pea mo e Fale Aleá. Pea ko e hoko atu eni e Polokalama koia mei he uike kuo‘osi, hangē pe koia na‘a mou me‘a mai kiai ‘i hono fakahoko atu he Televisone pea mo e Letio Tongá.
‘Eiki Minisitā, hangē koia he efiafí ni na‘e fai ‘a e polokalama he uike kuo‘osi, na‘e ‘iai e ongo kaveinga lalahi ai ‘e ua(2) na‘e fai kiai ‘a e tokanga ‘o fekau‘aki eni pea mo e launga‘i ‘o e taha e kau Fakafofonga fika ‘uluaki ‘o e kakai Tongatapu, ‘Akilisi Pohiva pea ‘ikai ke ngata ai, na‘e kau pea mo e Tohi Tangi fekau‘aki pea mo e Toho ‘o e Penisoni koia ‘o e kau Memipa ‘o e Fale Alea.

Kapau pe mu‘a ‘Eiki Minisitā te ta kamata‘aki hono launga‘i koia he Fale Alea ‘a e Fakafofonga Fika ‘Uluaki e Kakai ‘o Tongatapu - ‘Akilisi Pohiva. Mahino foki na‘e ‘iai e fatongia na‘e tuku ki he Komití, koehā e ngaahi ngāue mo e founga ngāue na‘e fakahoko mai‘aki ‘o a‘u ki he fa‘ahinga fai tu‘utu‘uni ‘a e Fale Alea.


2)   LAUNGA‘I ‘O ‘AKILISI POHIVA ‘I HE ANGA TA‘ETAAU HE ‘ENE LOHIAKI‘I E FALÉ

‘ESETA: Mālō ‘aupito Nanise, pea kuou kole aipe Hou‘eiki keu hūfanga he ngaahi fakatapu ‘o e fonua kae ‘atā ke fakahoko atu ‘ema ki‘i fatongia koeni he efiafí ni. Hangē pe koia Nanise kuo ke lave kiai pea me‘a mai kiai e kakai e fonua, ko e fatongia ko eni ‘oku ta feinga ke ‘oatu‘aki e tokoni ke fakama‘ala‘ala ‘a e ngaahi founga ngāue ‘a e Pule‘angá mo e Fale Alea felave‘i pea mo ha ngaahi kaveinga ‘oku nau lolotonga ngāue kiai.

‘Aia ko e ongo kaveinga koee na‘a ke lave kiai; ko hono launga‘i ‘e he Fale Alea ‘a e Fakafofonga fika ‘uluaki ‘o Tongatapu, ‘Akilisi Pohiva, ‘i he Anga Ta‘etaau, pea ko e Anga Ta‘etaau na‘e fai kiai hono launga‘i, ko e pehē na‘a ne lohiaki‘i e Fale Alea. Pea hangē pe koia na‘a mou me‘a mai kiai Hou‘eiki, na‘e fakahoko pe eni fakatatau ki he founga ngāue ‘a e Falé, ‘o fai ‘a e launga, pea hanga leva ‘e he Fale ‘o ngāue‘aki hono mafai koee kene fokotu‘u hono Komiti Tu‘uma‘u ke ne vakai‘i ‘a e launga pea ‘osi koia pea Lipooti mai ki Fale Alea. Ne lava ‘a e ngāue ‘a e Komiti ko‘eni pea Lipooti mai ki he Fale Alea pea ko e aofangatuku ‘e ne Lipooti ko‘ene pehē :- ‘Oku mo‘oni ‘a e launga na‘e fai pea na‘e lohiaki‘i ‘e he Fakafofonga ko‘eni ‘a e Fale Aleá.


3)   KO ‘ENE LEA NE TUPU AI ‘A ‘ENE LOHIAKI‘I ‘A E FALE ALEA PEA LAUNGA‘I AI

Kau lau atu mu‘a ‘a e me‘a koee ‘a e Fakafofonga, ‘aia na‘e tupu mei ai ‘a e launga, ‘a ia ko‘ene me‘a ko‘eni ‘i he ‘aho 15 ‘o Sune 2010 ‘i he taimi 4:25 ‘i Fale Alea ‘o pehé ni: "Ko e me‘a ‘e taha ‘a e me‘a kuou manavasi‘i kiai, he ‘oku ‘ikai ke mahino ‘a e ngata‘anga ‘a e mafai ‘o e Tu‘i, neongo kuo ne ‘osi hanga ‘o momoi mai hono mafai ki he Executive, Kapineti pea ‘oku ou ilifia au ai. Teu ‘oatu e fakatataa ko‘eni - ‘Osi ‘a e momoi mai ‘a e mafai, toe tu‘utu‘uni mai pe ‘a e Fakataha Tokoni ia ke ‘ave ‘a e 12 miliona ke langa‘aki ‘a e Palasi.

‘Ikai koha me‘a ia ke ha‘u mei ai "......ko‘ene ngaahi lea eni na‘a ne ngāue‘aki, ‘a eni kuo mou toki me‘a mai kiai, pea makatu‘unga ai ‘a e fai ‘o e faka‘ilo ‘a e Fale Alea. ‘Aia ko e tefito‘i tukuaki‘i ko e pehē ‘oku loi ‘a e foaki mafai ‘a e Tu‘i, ko eni ‘okú ne toe fai tu‘utu‘uni pe ‘i he Fakataha Tokoni ke ‘omai e Pa‘anga ‘e 12 miliona ke ngaohi‘aki ‘a e Palasí.


4)   KOEHĀ E ANGA TA‘EFAKA‘APA‘APA HE LAU ‘A E KONISITUTONE?

Ka ta foki Nanise ke fai hano fakamahino‘i ‘a e founga ngāue ko eni - Koehā koaa ‘a e Anga Ta‘etaau? ‘E Hou‘eiki, mou mea‘i pe ko e ngaahi Pou Tuliki ‘o e ngaahi ‘ulungaanga ‘oku fakangofua ‘e he Lao pe tene tapui ‘oku tohi ia he Konisitutone. Pea ko e Pou Tuliki koee ‘oku tohi he Konisitutone, koia leva ‘oku toki tafe mei ai ‘a ‘etau ngaahi Lao koee ‘o nau hanga ‘o fakaikiiki‘i mo fakamanava‘i ‘a e ngaahi tu‘utu‘uni koee ‘oku fai he Konisitutone. Pea ‘i he Kupu 70 ‘o ‘etau Konisitutone ‘okú ne fakahā ai, ‘oku tapu ke Anga Ta‘efaka‘apa‘apa ha taha ki he Fale Alea ‘o Tonga, pea ‘i he ‘ū Anga Ta‘efaka‘apa‘apa ‘oku kau ai ‘a e Fakamatala Loi ki he Fale Alea.

Pea ‘oku tu‘utu‘uni leva ‘e he Kupu 70 - " ‘Ilonga ia ‘oku ne hanga ‘o maumau‘i pea mo fakahoko ‘a e Anga Ta‘efaka‘apa‘apa, ‘oku lava ke fai kiai ‘a e ngaahi tautea ‘o kau ai ‘a e tu‘utu‘uni ke Nofo Pilisone" ....‘aia koe me‘a ia kuo mou me‘a mai kiai ko e Kupu 70 ia ‘o ‘etau Konisitutone.

Makatu‘unga leva ‘i he fo‘i tu‘utu‘uni faka-Konisitutone koia, ‘omi leva ia ‘o hoko ko e Tefito‘i Tu‘utu‘uni ‘a e Fale Alea, ‘aia ko e sino ko eni ‘oku fai kiai ‘a e talanoa mo e fakahoko fatongia ‘a Fale Alea pea mo e kau mēmipa ‘oku fakatatau ki he tu‘utu‘uni ‘a e Konisitutoné. Pea ha‘u leva ‘a e tu‘utu‘ui koia, ma‘u leva mei ai ‘a e ki‘i Tohi Tu‘utu‘uni ko ‘eni ‘a Fale Alea, mou fa‘a fanongo pe Hou‘eiki ki he me‘a ‘a e Hou‘eiki ‘o e Fale Alea ko e ki‘i Tohi kulokula. ‘A ia ko e Tohi Tu‘utu‘uni ko ‘eni ‘oku pehē ‘a e Fale Alea kotoa ‘i māmani. ‘Oku ‘i ai ‘a ‘ene Rules of Proceedings mo ‘ene Standing Orders, ko ia ‘oku ne tu‘utu‘uni koee ‘a e me‘a ‘oku ‘ataa ke fakahoko ‘i Fale Alea pea mo ‘ikai.


5)  KOEHĀ LEVA ‘A E LAU ‘A E TOHI TU‘UTU‘UNI ‘A E FALE KI HE ANGA TA‘ETAAU ?

Pea ‘i he peesi 27 ‘o e Tohi Tu‘utu‘uni ko ‘eni Vahe 5, Konga 5, ko ia ‘oku ne tokanga‘i ‘a e me‘a ko e Anga Ta‘etaau ‘i he Fale Alea. Pea ko e Kupu 104 ‘o e tu‘utu‘uni ko ‘eni ‘oku pehé ni, Ko e ngaahi lea kovi pe ta‘ehoa ‘oku kau ki ai ‘a e ngaahi lea ko ‘eni ‘a e ngaahi lea kapekape, ngaahi lea ta‘etaau, tukuhifo, ta‘efaka‘apa‘apa pe laukovi, ngaahi lea ‘oku ne fakatupu mamahi pe ‘ita, ngaahi lea ‘oku ‘ikai ke taau ki he kakai ‘o e fonua. ‘E ‘ikai ke ngofua ki ha Mēmipa ke ngaue‘aki ha ngaahi lea kovi pe ta‘ehoa ‘i loto he Fale Alea pe ki he Fale pe ko ha Mēmipa.

‘Oku ne tapui mai leva ‘e he Tohi Tu‘utu‘uni ko ‘eni ‘a ‘ete lohiaki‘i ‘o e Fale Alea. ‘A ia ‘oku mou me‘a mai ko e ngaahi fakaikiiki eni ‘o e ‘ulungaanga ta‘etaau, ‘a ia ko hono kī ‘o e me‘a ko ia ke ‘oua te te lohiaki‘i e Fale Aleá, pea ‘oua te te ngāue‘aki e ‘ū lea ta‘efaka‘apa‘apa. Ko e ongo fo‘i me‘afua ia ‘oku fai hono fakaikiiki ko ‘eni ‘i he Kupu 104. Pea tau hiki hifo leva mei ai ki he Kupu 107, kapau leva ‘oku te hanga ‘o maumau‘i pea te fai e ‘u ‘ulungaanga ta‘efaka‘apa‘apa, ‘oku talamai ‘e he Kupu 107 ‘oku ngofua ke tautea ha taha ‘oku ‘ulungaanga ta‘etaau ‘o fakatatau ki he Kupu 70 ‘o e Konisitutone. Kupu 108, ‘e malava ‘e ha Memipa ke fakahu atu ha‘ane launga ki he Fale Alea koe‘uhii ko e anga ta‘etaau ki he Fale Alea pe ki ha Mēmipa.


6)  TUKUATU ‘E HE FALE KI HE KOMITI KE KAMATA ‘ENAU FAKATOTOLO

‘A ia ko e ki‘i fakakongokonga atu pe ‘eni Hou‘eiki ke mou me‘a mai ko e anga ee tu‘u ‘a e Tohi Tu‘utu‘uni felave‘i mo e me‘a ko e Anga Ta‘etaau pea ko e fo‘i anga ta‘etaau na‘e fai ki ai ‘a e launga ko e lohiaki‘i. Sai, hili leva ‘o e ma‘u koee ‘o e fekau mei he Fale Alea ke fakahoko ‘e he Komiti, na‘e pau leva ke ne fou ‘o fai e fakatotolo koee na‘e fiema‘u ke ne fai. Pea ko e fakatotolo‘i pe ko e mo‘oni na‘e tu‘utu‘uni ‘Ene ‘Afio ‘i he Fakataha Tokoni ke to‘o e 12 miliona ‘ave ki he ngāue‘aki ‘o Palasi.

Sai, ‘uluaki feitu‘u leva na‘e fai mei ai e fekumi ko e Sekelitali ki he Fakataha Tokoni, ‘a ia ‘oku tau ui ‘i he taimi ni ko e Lord Privy Seal, ‘omai leva ‘a e tohi ‘o ‘ave tohi ki ai, ‘omai ‘a e tohi ‘a e Lord Privy Seal kole fakamolemole mai ki he Sea mo e Fale Alea na‘e ‘ikai ke ‘i ai ha tu‘utu‘uni pehē ‘i he Fakataha Tokoni pea ne ‘ikai ke ‘i ai ha fefolofolai pehē ‘i he Fakataha Tokoni.

Taimi tatau toe ‘ave e fehu‘i tatau ki he Sekelitali Pule mo e Sekelitali ki he Kapineti ‘aki e ‘uhinga ko ‘eni, ko e fa‘a ‘asenita koee ‘i he Fakataha Tokoni ‘oku fai ‘i Kapineti. ‘A ia ko e vakai ee, ‘omai pe ha fakamo‘oni hangatonu na‘e ‘i ai ha item pehē na‘e ‘alu ki he Fakataha Tokoni ? Na‘e toe ma‘u mai mo e tohi mei he Sekelitali Pule, ‘Ikai !!


7)  HOKO ATU E FAKATOTOLO KI FALE PA‘ANGA KE MA‘U HA FAKAMO‘ONI PAU

Hiki leva e fakatotolo ki Fale Pa‘anga. Kuo maheni eni ne ‘ikai fai ha tu‘utu‘uni pehē ia ‘a e Fakataha Tokoni. Hiki leva e fakatotolo ki Fale Pa‘anga, pe ko e fefe e pa‘anga ? Ha‘u leva e Sekelitali Pa‘anga ‘o ne ‘omi ‘ene fakamahino, ko e ngaue koee ‘a Fale Pa‘anga ‘oku ngaue fakatatau ki he founga ‘o e tu‘utu‘uni. Pea ko ‘enau nofo koee ‘a Fale Pa‘anga, ‘oku te‘eki ke ‘oange ha tu‘utu‘uni faka-Kapineti, Fakataha Tokoni ke fakahoko ‘a e me‘a ko ia. ‘A ia ko e katoa leva ee ‘u feitu‘u koee ‘e ma‘u mei ai ‘a e fakamo‘oni, pe na‘e fai ha tu‘utu‘uni pehe ‘i Fakataha Tokoni, pe na‘e fakahoko ‘e Fale Pa‘anga ha tu‘utu‘uni pehe, nau fakaha katoa mai, ‘Ikai !!

Sai, hili ia, pau leva ke ‘oange e faingamalie ‘o e Fakafofonga Fika 1 ‘o Tongatapu, ke ne me‘a mai ki he Komiti ‘o ‘omi ‘ene fakamatala ‘a‘ana. Pea na‘e fakahoko leva ia, pea hange kapau ‘oku mou me‘a mai ki ai Hou‘eiki, ko e Tohi ko‘ee ko e Lipooti ia koee ‘a e Komiti ki Fale Alea, ‘a e fo‘i document koee. Pea ‘oku katoa hee ‘a e ‘u fetohi‘aki ko ‘eni kou lave ki ai pea ‘oku katoa hee ‘a e ‘u fakamatala koee ‘a e Fakafofonga Fika 1 ‘o Tongatapu.


8)  HALA E MA‘U ‘A ‘AKILISI. KO HONO FATONGIA KE FAKAPAPAU‘I KE KAKATO ‘ENE MA‘U

‘I he me‘a ange koee ‘a e Fakafofonga ‘o fakamatala, na‘e fakatefito ‘ene fakamatala ko ‘ene pehē, na‘e ‘i ai ‘a e ongoongo na‘e ha‘u mei he ‘Ofisi ‘a e Lord Chamberlain pea ‘i he ongoongo ko ia na‘e pehē ai, I am commanded, ke u fakaha ‘e fai e ngaue ke fakalelei ‘o Palasi ‘o hokohoko atu. Ka ko e ngaahi fo‘i lea koee na‘a ne pehe ‘oku mahu‘inga, ko e fo‘i lea koee I am commanded. Pea ne pehē, leva ko e ngāue‘aki pe ‘a e lea I am commanded ko e ‘uhinga ia ko e fekau hangatonu ‘e he ‘Ene ‘Afio. ‘Uluaki, na‘e fakamahino ki ai ‘e he Komiti pea mo Fale Alea, ‘oku hala ‘ene ma‘u koia pea ‘ikai koia pe, saipe kapau ‘oku hala ‘ete ma‘uu, ka ‘oku toe ‘i ai hoto fatongia ko ‘ete toe ‘alu pe ‘o fakapapau‘i ke ‘osi kakato ‘ete ma‘u, pea te toki fakahoko ha fu‘u tukuaki‘i malohi pehe !

Pea ko e iku‘anga leva ‘o e ‘u fakamatala, ko e tui ‘a e Komiti, ‘uluaki ‘oku ‘ikai pe ke toe veiveiua na‘e ‘ikai ke ‘i ai ha tu‘utu‘uni pehe ia. ‘I he‘ene pehē, ‘oku hala pe ta‘emo‘oni ‘a e me‘a ko eni na‘e fakaha ‘e he Fakafofonga ki Fale Alea hange ko ia na‘u lau atu. Ko hono ua, ‘ikai ke tui ‘a e Komiti ‘oku make sense ‘a e pehe koee ko e ngaue‘aki ‘a e fo‘i lea, I am commanded. Sai, ‘ave leva ‘a e fakamatala ko iaa ki he Fale Alea pea mo e aofangatuku kuo maumau ‘a e ‘u tu‘utu‘uni koee ‘o e Fale Alea. Ko e aofangatuku ko ‘eni na‘a ne pehe ai, Kuo maumau‘i ‘e he Fakafofonga Fika 1 ‘o Tongatapu ‘a e Kupu 104, 1B,C mo e D ‘o e Tohi Tu‘utu‘uni koee ‘a Fale Alea. Ne maumau‘i e Kupu 108,2B pea ne toe maumau‘i mo e Kupu 70, 1A ‘o e Konisitutone. Pea ko e konga lahi ‘o nautolu neu ‘osi lau atu. ‘A ia ko e anga ee ‘e Nanise, ‘o e ngaahi lea ne fakahoko ‘e he Fakafofonga, founga ne fai‘aki e fakatotolo mo e iku‘anga ‘o e fakatotolo.

9)  NGAAHI LEVOLO ‘E TOLU ‘E FAKAKAUKAU‘I‘AKI ‘ A E TAUTEA ‘O E FAKAFOFONGA

Sai, kuo ‘omai katoa leva ki he Fale, ko e ha leva ‘a e me‘a e Fale ‘oku fai ki ai? Ko e Fale ‘oku ‘i ai ‘a e ‘u founga kehekehe te ne ala faitu‘utu‘uni‘aki. Ko e founga faitu‘utu‘uni koee ‘a e Fale ki he halaiaa, ‘a ia kuo ‘osi fakamahino koee, ko e founga faitu‘utu‘uni ‘oku levolo (level) mahalo ‘e 3. Ko e level mamafa tahaa ke fou ‘i he Kupu 70 ‘o e Konisitutone. ‘A ia kapau na‘e fou ‘i he Kupu 70 ‘o e Konisitutone ‘oku kau ai e ‘u me‘a koee ‘e ala fakahu.

Ko e founga ‘e tahaa ko ‘ene fou ‘i he fai e Fakamaau hangē ha hopo. Pea ko e founga ma‘ulalo tahaa ko ‘ene fai pe ha tu‘utu‘uni faka-Fale Alea he kuopau ke fai ha tu‘utu‘uni ki he fehalaaki.

‘A ia ko e founga ma‘ama‘a tahaa ko ‘ene fai pe ha‘ane tu‘utu‘uni ‘i he levolo (level) koee ‘o e mafai faka-Fale Alea. ‘A ia ko e ‘ofa pe Hou‘eiki ko homou me‘a mai kuo mahino‘i ‘a e founga ngaue, mahino‘i me‘a na‘e hokoo pea mahino‘i ‘a e iku‘anga ko ‘eni ‘i Fale Alea. ‘Ofa ‘oku mahino pe Nanise ‘a e me‘a ko ia kou lave koee ki aii.

NANISE: Malo ‘aupito, ko e tokangaa ko e ha ‘a e tu‘utu‘uni ‘i he faitu‘utu‘uni ko ia ‘a e Falee ‘i he tukunga ko iaa mo e ngaahi me‘a ko ia na‘e aofangatuku ki ai ‘a e Komitii ‘o fakahu atu ki he Falee pea fai ki ai ‘enau faitu‘utu‘unii. Ko e ha leva ‘enau tu‘utu‘uni na‘e fakahoko ki he Fakafofonga?


10)  TUI e FALE ALEA, ‘IOO ‘OKU MO‘ONI E ANGA TA‘EFAKA‘APA‘APA NA‘E FAI

‘ESETA: ‘Oku sai. Ko e ‘uluakii na‘e hikinima e Falee ‘o tali ‘a e Lipooti. ‘A ia ko hono mahino ia kuo nau tali, ‘Io ‘oku mo‘oni na‘e fai ‘a e anga ta‘efaka‘apa‘apa, ‘Io ‘oku mo‘oni na‘e maumau‘i ‘a e ‘u Kupu ko ‘eni, Kupu 70 ‘o e Konisitutone mo e ‘u Kupu ko ‘eni ‘o e Tohi Tu‘utu‘uni na‘a ku lave atu ki ai. Mahalo te mau toe taa‘i atu pe, kumi‘i ‘a Nanise ke ‘omai ‘a e tepi ko iaa ke fanongo totonu ki ai ‘a e kakaii. Ka ko e ‘uluaki me‘a ko ia na‘e tokanga ki ai ‘a e Falee, meimei pehe katoa pe tepile ‘a e Kakaii, tepile ‘a e Hou‘eiki Minisitaa mo e tepile ‘a e Hou‘eiki Nopelee, na‘e ohake katoa, me‘a hake ‘a e kau memipa ‘o kole ki he Fakafofonga ‘oku ‘i ai hono faingamalie ke kole fakamolemole ki he Falee.

Pea ka kole fakamolemole ki he Falee, ‘e hanga ‘e he kole fakamolemole ko iaa, ‘o fakafaingofua‘i e Falee ke ne fai ‘a e fa‘ahinga tu‘utu‘uni ‘e taha, pe fakamolemole. ‘A ia ko e ‘aho Falaite eni na‘e fai e feinga pehe ‘i he ‘aho Monite pea ‘ikai pe ke loto ‘a e Fakafofonga. Ko e ‘osi pe ‘u kolee ‘e toutou me‘a hake e Fakafofongaa, te mou me‘a mai pe ki ai taimi ‘e fakahoko atu ai e tepi, ‘o ne fakaha mai ko e ‘u lea ni ko ‘ene ‘u me‘aa, he na‘a ne pehe ko e me‘a ‘e taha, ko e kole fakamolemolee ko e me‘a ke ‘alu hake mei loto, ‘a ia ‘oku mo‘oni ‘a e Fakafofongaa ia. Pea ko ‘eku ongo‘i ‘oku ‘ikai ke ‘alu hake mei loto ia ha fie fakamolemole.

Ko e ‘osi ‘a e toe kole atu mei he tepile ‘e taha ke kataki ‘o tokoni mai, fakamolemole kae tuku e me‘aa ki mui kae hoko atu. Na‘e toe pehe ‘e he Fakafofongaa he ‘ikai ke lava ia ‘o kole fakamolemole he na‘e ‘ikai ha me‘a ia ‘e kovi, ‘ikai ke ai ha me‘a ia ‘e hala, faka‘ikai‘i ‘aupito ‘aupito pe ia na‘e ai ha me‘a ‘e hala.


11)  ‘IKAI KE FIE KOLE FAKAMOLEMOLE ‘A ‘AKILISI KAE FAKAMANAMANA MAI IA !!

NANISE: Kei tu‘u ‘aki pe ia he me‘a na‘a ne me‘a‘aki?

‘ESETA: ‘Io, tu‘u pe ia ‘o ne pehe ‘oku tonu pe ‘ene lea na‘e fai pea tonu pe ‘a ‘ene tafe mai mei he fo‘i lea ko ‘eni I am commanded. Pea ‘oku ‘ikai ke ne tali ‘eia, pehe pe ‘oku hala ‘a e finding koee ‘a e Komitii. Pea a‘u ki ‘aneafii, toe fai ‘a e me‘a tatau ke fakaha kuo pau ke faitu‘utu‘uni ‘a e Falee kae ‘unu ke hoko atu e ngauee.

Me‘a hake ‘a e ‘Eiki Minisita kole, Sea e Fale Alea kole, pea ko e me‘a na‘e iku ki aii na‘e ki‘i faka‘ohovale kiate au, me‘a hake e Fakafofonga ia ‘o tafulu‘i ‘a e Falee pea mo ki‘i fakamanamana ‘o fakaha mai na‘e pehe ni...Kuo u ‘osi tuku atu homou faingamalie ke mou ‘alu pea mou foki mai mo e fakakaukau ‘oku lelei. Ko e ‘aho ni ‘oku ‘ikai ke mou foki mai moutolu mo e fakakaukau lelei, kuo ‘osi homou faingamaliee. Pea feinga atu e Sea ke kataki mu‘a ‘o me‘a ki lalo kae hoko fakalelei pe ‘a e ngaue ‘a e Falee, kuo fu‘u tuputamaki ‘a e Fakafofongaa ia ‘o walk out ia.

NANISE: Me‘a ia kitu‘a mei he Falee?

‘ESETA: ‘Io me‘a ia kitu‘a mei he Falee. Pea ‘i he momeniti leva ko iaa kuo toe tanaki mai ki he faingata‘a ‘a e Falee, ‘a e toe fo‘i anga ta‘etaau fo‘ou ia ko iaa. ‘A ia ko hono mo‘onii ko e katoa ‘a e Falee na‘a nau faka‘amu ke fai‘aki, pe ngata pe mu‘a he me‘a ki mu‘aa.


12)  TAUTEA KE MALOLO HE UIKE 2 TA‘EVAHE HE NA‘E ‘OSI ‘IAI E HIA PEHE KIMU‘A !!

Pea ko hono olaa leva na‘e hikinima leva ‘a e Falee ‘o ne fai ‘a e tu‘utu‘uni, he‘e ku anga koee, ‘eku lave‘i ‘e auu, tu‘utu‘uni ma‘ama‘a tahaa ko e tautea ke malolo mei he Falee ‘i he uike ‘e ua, pea ko e malolo ko iaa ‘e ‘ikai ke vahe. Pea na‘e fai e ki‘i fakahoa ki he kuohili, na‘e ‘i ai ki‘i feto‘aki ‘a e Fakafofonga Fika 1 pe ‘o Tongatapuu mo e Fakafofonga Fika 1 ‘o Vava‘uu pea makatu‘unga ‘i he ki‘i fetokaki ko ia mo e Anga Ta‘efaka‘apa‘apa ki he Falee he ‘aho ko iaa. Na‘e faitu‘utu‘uni leva ‘a e Sea ‘o na malolo ki tu‘a ‘aho 3 ‘a e Fakafofonga Vava‘uu kae uike 1 ‘a e Fakafofonga Tongatapuu.

Pea pehe leva ‘e he Falee ‘oku toe ki‘i fu‘u malohi ange pea maumau ange ‘a e tu‘unga anga ta‘efaka‘apa‘apa ko ‘enii, tanaki leva ki ai ha uike ‘e 1. ‘I ai ‘aupito pe ‘u tokanga Nanise, ke ‘oua ‘e hanga ‘e he Falee ‘o ne maumau‘i ha ongoongo ha taha ta‘etotonu ‘aki ‘a e ‘u fakamatala ta‘emo‘onii. Kaekehe, ‘ofa pe ‘oku mahino atu ‘a e fanga ki‘i fakama‘ala‘ala ko ‘enii ki he tupu‘angaa, ki he founga ngauee, ki he Konisitutonee, ki he tu‘utu‘uni ‘a e Falee, ki he faka‘amu ‘a e loto lelei ‘a e Fakafofongaa ke kole fakamolemole, ki he tau‘ataina pe ‘a e Fakafofongaa ia ‘oku ‘ikai ke fie kole fakamolemole ia, ‘oku tonuhia pe ia, pea mo e pau ke fua ‘e he Falee ‘a e kanongatamaki ‘o hono fatongiaa, ‘a e mafasia ‘o hono fatongiaa pea na‘e fakahoko ia ‘e he Falee ‘i he founga koee ‘oku talangofua ki he siate tu‘utu‘uni ngaue ‘a e fonuaa, ka ‘oku ‘ikai ko e fai ‘i ha founga ‘oku fu‘u fefeka.


13)  KUO MAAU HA NGAUE ‘A E KOMITI MO E FALE KI HE TOHO SIEKE ‘A ‘ISI PULU?

NANISE: Malo ‘aupito ‘Eiki Minisita ‘a ho‘o me‘a mai ki he kaveinga ko iaa pea hange pe ko ia ko ho‘o me‘aaa kou tui pe ‘oku talitali mai ‘a e fonuaa ke nau me‘a tonu ki he ngaahi feme‘a‘aki ko iaa ‘i hano fakahoko atu ‘i he Letioo. ‘I he kaveinga hono 2 koe‘uhii ko ‘eta taimii ‘oku toe pe nai ha miniti ‘e 5 ko e fekau‘aki koee mo e toho penisoni ‘a e kau memipa ‘o e Fale Aleaa. Ko e ha ‘a e ola ‘o e ngaue na‘e fai ki ai mo ha tu‘utu‘uni?

‘ESETA: ‘Io, malo Nanise. Pea hange pe kuo mou me‘a mai Hou‘eiki, me‘a faingata‘a ‘eni ki he Falee koe‘uhii ko e ‘u ngaue na‘e fakahokoo, ko e ‘u tesi‘i ‘o ‘emau fakahoko fatongiaa. Pea ‘oku faingofua ke ma‘u pe foki ‘ete ngaue ki tu‘aa ka ‘oku faingata‘a ‘a ‘ete ngaue koee ke tesi‘i pe ‘ete tu‘unga taau ‘ete fakahoko fatongiaa, hange ko e tu‘unga taau koee ‘emau fakahoko e me‘a ki he Falee ke mo‘oni. Ko e fo‘i kaveinga koee, ko e ha e tu‘unga taau ‘a e sino ‘o Fale Alea ke ne hanga ‘o faka‘apa‘apa‘i e Lao ke ne fakahoko ‘a e ngaahi me‘a fakapa‘anga.


14)   KO E ME‘A TOTONU NE HOKO MEI HE KAMATA‘ANGA KI HE ‘AHO NI

Ko e ki‘i puipuitu‘a nounou ki he me‘a ko iaa Nanise, ‘i he ta‘u 2006 na‘e fokotu‘u ai ‘i Fale Alea ‘enau Lao ke ‘ai e penisoni ‘a e kau Fale Aleaa. Pea ‘i he Lao ko iaa na‘a ne tu‘utu‘uni te ke toki toho pe ho‘o penisoni ‘iho‘o maloloo. A‘u mai ki he ta‘u kuo‘osii, kuo kole ‘a e Fakafofonga Fika 2 ‘o Tongatapuu, ai ‘ene fokotu‘u ‘i Fale Alea ke liliu mu‘a e Lao ko iaa ke ngofua ke toho ‘e he kau Memipa ha konga ‘o ‘enau ‘inasi pe koee ‘onautolu na‘e totongi ka nau kei Fale Alea pe, ‘o makatu‘unga ‘i ha ngaahi fu‘u fiema‘u vivili.

Pea hange ko ia na‘u lave ki ai kimu‘aa, ‘oku kainga pe ‘eni pea mo e me‘a tatau ‘i he penisoni koee ‘a e kau ngaue fakapule‘angaa. Kaekehe, ‘osi ko iaa pea ‘omai leva ‘e he Fakafofongaa ‘ene Fokotu‘u Tu‘utu‘uni ke faka‘ata e me‘a koee na‘e fai ki ai ‘a e kolee. Pea ‘i he ‘aho 19 ko ia ‘o ‘Aokosi ‘o e ta‘u kuo‘osii na‘e tali ‘i he Fale Aleaa ‘a e kolee ka ke toho pe ‘a e peseti ‘e 10, ko e fo‘i peseti pe ia na‘e ngofuaa.

NANISE: Ke toho? Peseti ‘e 10?

‘ESETA: ‘Io, ke toho peseti ‘e 10. Sai, ‘a ia ko e ki‘i fo‘i konga ko iaa faingofua pe hono mahino. Ko e konga koee na‘e fai mai ki ai ‘a e tangi, ko e pehe pe na‘e ‘i ai ha ni‘ihi na‘e toho ‘oku te‘eki ke Laumalie Lelei e Laoo. Fai leva e tu‘utu‘uni tatau ke vakai‘i he Komiti he foki mai.


15)   FAKAMAHINO MAI HE LIPOOTI , ‘IOO NA‘E MO‘ONI ‘A E TOHO PENISONI TA‘EFAKALAO

Foki mai e Komiti pea na‘e lipooti ia ki Fale Alea ‘aneafi ‘o fakaha, ‘Io ko e mo‘oni na‘e ‘i ai ‘a e toho ‘o e penisonii ‘oku te‘eki ai ke fakamo‘oni huafa ‘a e Tu‘i ki he Laoo. Pea ko e toho ko iaa ko e ‘Ofisa ngaue ‘e taha ‘a e Fale Aleaa pea mo e Fakafofonga Fika 2 ‘o Tongatapu, ‘a ‘Isileli Pulu. Hange ko ia kuo mou me‘a maii, na‘e paasi ‘i Fale Alea e Laoo ‘aho 19 ‘Aokosi ta‘u kuo‘osi.

‘Aho 26 koee ‘o Novema ta‘u kuo‘osii na‘e fakataha ai ‘a e Komiti Penisoni ‘a e Fale Alea ‘o fakahu ki ai ‘u kole ke nau ‘inasi he me‘a ko ia kuo tali ‘e he Laoo. Pea ‘i he fakataha Poate ko ‘enii na‘e kau ai ‘a ‘Isileli Pulu ‘o ne fetongi ‘a Sunia Fili he na‘e ‘i Vava‘u ‘a Sunia Fili ia he taimi ko iaa. Pea ‘oku ha pe eni ‘i he ‘u ‘ailoto koee he Lipooti, ‘o fetongi leva ‘e ‘Isileli Pulu ‘a Sunia Fili ‘o kau ‘i he fakataha ko ‘eni ‘aho 26 ‘o Novema. ‘I he fakataha ko ‘enii na‘e tu‘utu‘uni ai ke teuteu‘i e ‘u sieke koee ‘a nautolu ‘oku kolee ka he‘ikai ke ‘oange kae ‘oua leva ke fakamo‘oni huafa ‘a e Tu‘i pea toki lava leva, ‘a ia ko e ‘aho 26 ia ‘o Novema.

‘I he fakatotolo ‘a e Komiti kuo mahino ‘i he ‘aho tatau pe koiaa, na‘e ha‘u leva ‘a e Fakafofonga Fika 2 ‘o Tongatapu, ‘o ‘alu atu ki he ‘Ofisa ‘i Fale Alea ko Fatai Leki ‘o fakaha ange ki ai ke ‘omai ‘ene sieke ‘ana. Manatu‘i foki ‘osi ‘ilo‘i ia ‘i he fakataha koee ‘a e Poatee kuo ‘osi teuteu‘i e ‘u siekee ! Talitali pe ki he fakamo‘oni huafa ‘a e Tu‘i. Sai, me‘a atu ‘a e Fakafofonga Fika 2 ki he ‘Ofisa ko ‘enii, ‘oange leva ‘e he ‘Ofisaa. Pea ‘i he fakamatala ‘a e ‘Ofisaa ki he‘emau Komiti na‘a ne pehe, ko e ‘uhinga ‘ene ‘oangee he na‘e falala pe he ko e Fakafofonga Fale Alea. Ka e hili koee ‘a e mavahe ‘a e Fakafofongaa na‘e toe hu ‘a Fatai ki he Seaa ‘o ‘eke ki ai pe ko e mo‘oni na‘a ne fakamafai pea pehe ‘e he Seaa, ‘Ikai ! ‘A ia ko e fo‘i ‘a,‘e,‘i, ia ‘o e toho ‘oku te‘eki fakamo‘oni huafa ‘a e Tu‘ii. ‘a ia ko e Fakafofongaa, he ko e kau Fale Aleaa, ko e Fakafofonga Fika 2 pe ‘o Tongatapuu.


16)   MALO MO E TOHI TANGI KE TAU ‘ILO‘I AI ‘A E TOHO PENISONI TA‘EFAKALAO NI !!

Tau hiki leva mei he ‘aho 26 ko ia ‘o Novemaa ki he ‘aho 18 ‘o Tisema, toki ‘aho ia ne fakamo‘oni huafa ai ‘Ene ‘Afioo ki he Laoo. Pea tau hiki leva mei he ‘aho 18 ki he ‘aho 22 ‘o Tisema, ko e toki ‘aho ia ne kasete‘i ai e Lao. ‘A ia fakatatau ki he me‘a na‘e tangi mai koee ki ai, ‘omi ki ai Tohi Tangi kau ai ‘a Papiloa Foliaki mo Lusiola Misa, fakatatau ki he‘enau Tohi Tangi pe ko e mo‘oni na‘e ‘i ai ha ni‘ihi ne toho ‘enau penisoni ka ‘oku te‘eki ai ke fakamanava‘i e Laoo ? Ko e tali eni ki aii ‘Io, ko e tokotaha. ‘A ia mahalo kapau na‘e ‘ikai ke fai e Tohi Tangi, he ‘ikai ke ‘asi hake e me‘a ko ‘enii ki he kakai.

Pea ‘oku ‘iai e ni‘ihi kuo nau ‘eke mai kiate au, sai kapau na‘e hoko ena pea kapau na‘e toki ‘ilo atu he uike ‘uluaki ‘o Tisema ! Ko ‘Aokosi eni ko e ha na‘e ‘ikai ke fai mo ha‘u ai ‘a e me‘a ko ia kitu‘a ‘iate ia pe? Kaekehe, ‘oku ngata ‘i he tu‘unga ko‘ee ‘a e feme‘a‘aki koee ‘a Fale Aleaa, pea ‘i he fakamatala koee ‘a e Fakafofonga Fika 2, kuo kamata ‘ene fakamatala ki Fale Alea, ‘oku ne pehe na‘e ‘ikai ke ne fu‘u ongo‘i ‘e ia ‘a e me‘a ko ‘eni he Fakataha Poate koee ki he penisoni felave‘i ko ‘eni mo e tatali ki he fakamo‘oni huafa ‘a e Tu‘i.


17)  AFE ‘A ‘ISI PULU IA ‘O KOLE FAKAMOLEMOLE NEONGO ‘OKU TE‘EKI FAI E TAUTEA !

Pea ‘oku kei fai e feme‘a‘aki ‘a e Falee ki heni ka ‘i he taimi tatau kuo ‘osi me‘a ‘a e Fakafofonga ‘o ne pehe, kuo ne kole fakamolemole. Ko e ha ha tukunga ‘o e me‘a ko iaa ka ku ‘omai ‘a ‘ene kole fakamolemole. ‘A ia ‘e Nanise mo e hou‘eiki, ko e tukunga ee ‘o e ngaue ia ki he fo‘i case ko ia hono 2. Uike faingata‘a he ‘oku ‘eke‘i mai ‘e he fonuaa ‘a ‘emau fakahoko fatongiaa mo ‘emau talangofua ki homau ngaahi Tohi Tu‘utu‘uni mo ‘emau ‘ai ke mahino ‘oku ho‘ata ki tu‘a ‘emau ngauee pea mahalo ‘oku mo‘oni pe fonuaa ki‘i lahilahi foki e taimi ‘oku mau ki‘i taka fakaanga holo he ‘u feitu‘uu. Ka kou tui pe ko e mahino eni koee ‘o e tukunga koee ‘o e fo‘i case hono 2.

NANISE: ‘A ia ‘i he‘ene pehee he‘ene kei tu‘u ko ia ‘o a‘u mai ki he ‘aho nii ‘oku ‘ikai ke pehe ia ‘oku ai ha fa‘ahinga tautea? ‘ESETA: ‘Oku te‘eki ke ‘osi NANISE: he ‘oku kei hoko atu?

‘ESETA: Ko ia, ‘oku te‘eki ke ‘osi e feme‘aaki ia ki he case ko ‘eni ‘o e toho penisoni. Ko hono ngata‘angaa pe eni kou lava ‘o lave ki aii he kuo ‘osi public ia. Kuo ‘osi fai e feme‘aaki ‘a e Falee.

NANISE: Mahalo koe‘uhii ko ‘eta taimii ‘Eiki Minisita kae tuku atu pe mu‘a ke ke aofangatuku ange ‘eta polokalama. Kou ‘ilo pe ‘e toe ‘i ai pe ha hoko mai ‘i he polokalama koe‘uhii ko e ngaahi kaveinga mahu‘inga ko ‘enii ki he mahino ko ia ‘a e kakai ‘o e fonuaa, pea ‘i he‘ene pehee kou tuku atu pe mu‘a ke faka‘osi ‘eta polokalama.


18)  LAVA E FATONGIA E FALE PEA ‘OKU NE KEI FAKA‘APA‘APA‘I PE LAO E FONUA

‘ESETA: Malo ‘aupito Nanise, hange pe ko ‘eku lave koee ‘aneafi, te ta ngata pe he ngata‘anga koee ‘o e ngaue kuo faii. Kuo lava e ngaue koee ki he Fakafofonga Fika 1 pea ‘oku tau kaunga fakamalo pe ki he Falee ‘oku fai pe ‘a e lelei taha ke faka‘apa‘apa‘i ‘a e Lao ‘o e fonuaa, pea toe fai pe mo e fakaatu‘i. Pea ‘i he taimi tatau tau ngata pe hee ‘a e lave koee ki he case ‘o e toho ‘o e penisoni kae‘oua leva ke fai hono faka‘osii, pea kou tui pe ‘e faka‘osi pe ‘i he Monitee kae ‘ataa aa e Falee ke hoko atu ‘i he ‘u ngaahi fatongia lalahi ko eni ‘oku kei toe fekau‘aki mo ‘etau Liliu.

NANISE: Malo ‘aupito ‘Eiki Minisita, ‘oatu heni ‘a e Fakamalo koe‘uhii ko e ngaahi fakamatala kuo ke me‘a‘aki ‘i he polokalama ko ‘eni ‘a e Potungaue ki he Ngaahi Fakamatala pea mo e Fetu‘utaki. Hange pe ko ia kuo me‘a‘aki ‘e he Minisita ko e a‘u mai ‘eni ki he tukunga ko ‘eni ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi fakamatala ko ‘eni kuo ne me‘a‘aki ‘i he ongo kaveinga ko ‘enii.

Kaekehe ‘oku ‘oatu e fakamalo kia Hou‘eiki pea pehe ki he kakai ‘o e fonua ki ho‘omou me‘a mai ki he polokalama ni mo e fakatauange na‘e a‘utaki lelei atu, ......ko au Nanise Fifita, ...........TU‘A ‘OFA ATU...

Hiki tatau mo tukuatu ‘e he Potungaue Fakamatala mo e Fetu'utaki,
‘Ulu'i ‘Ofisi he Fale ‘o e Siasi Uesiliana ‘o Fasi-moe-Afi, Hala Salote, Nuku'alofa,
Tel : (676) 28-170. Fax : (676) 24-862, P.O Box 1380, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Saturday, 23 July 2011 00:00 )  

Who's Online

We have 101 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES